„Istorija“. Mokslo darbai. 75 tomas
Darius VILIMAS. Trumpas Vytauto Raudeliūno rankraštinio archyvo katalogas
Spausdinti

Anotacija. Straipsnyje prisimenami LDK teisės istorijos tyrinėtojo Vytauto Raudeliūno (1930–2002) asmenybės bruožai, aptariami jo nuveikti ir neužbaigti darbai. Pateikiama žinių apie jo asmeninio rankraštinio archyvo likimą ir reikšmę, trumpai aprašomas archyvo turinys.

 

Prasminiai žodžiai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės istorija, Lietuvos Statutai, archyvai, archyvistika.

 

Abstract. The article aims to reveal personal features of Vytautas Raudeliūnas, a researcher of the law history of the Grand Duchy of Lithuania as well as to review both his published and unfinished works. The author of the article also throws some light on the fate and significance of his manuscript archive and briefly describes the content of this archive.

 

Key words: law history of the Grand Dutchy of Lithuania, Lithuanian Statutes, archives, archivistics.

 

 

Pasitempusį, sportišką ir linksmą kolegą Vytautą Raudeliūną dar visai neseniai galima buvo sutikti Gedimino prospekte ar palinkusį prie knygų ir žurnalų kurioje nors bibliotekoje. Deja, laikas bėga nenumaldomai – sukako jau septyneri metai, kai nuoširdaus kolegos nebėra tarp mūsų.

 

V. Raudeliūnas visa savo esybe simbolizuoja Lietuvos mokslininką, pasiaukojusį gimtojo krašto istorijos tyrinėjimams. Ir kartu tai tragiškos biografijos žmogus. Gimęs ir išaugęs vaizdingose Paparčių apylinkėse, gražiausius savo jaunystės metus praleido tremtyje Sibire ir Kazachstane, tačiau sugebėjo išsaugoti meilę tėvynei.

 

 

Daugelis mūsų kolegą V. Raudeliūną prisimena kaip Lietuvos teisės istorijos tyrinėtoją, reiklų dėstytoją, enciklopedinės erudicijos žmogų. Jam nebuvo svetimas ir atgimusios Lietuvos visuomeninis gyvenimas, jis aktyviai dalyvavo daugelyje kultūrinių organizacijų, domėjosi politika, netgi bandė joje savo jėgas. Ypač reikėtų pažymėti V. Raudeliūno veiklą 2000 m. vykusiame Antikomunistiniame kongrese ir Tarptautiniame Vilniaus visuomeninio Tribunolo procese „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas 2000“, kuriame jis buvo vienas iš visuomeninių kaltintojų. V. Raudeliūnas nebuvo sausas kabinetinis mokslininkas – begalinis smalsumas, nenuilstamas domėjimasis daugeliu mūsų visuomeninio ir mokslinio gyvenimo sričių sutrumpino ir jo gyvenimo metus, neleido užbaigti visų suplanuotų darbų.

 

Koks nenuspėjamas likimas! Autorių pergyvenę darbai tebeeina į žmones. Jau po mokslininko mirties jo draugai R. Firkavičius ir dr. A. Baliulis baigė rengti ir išleido Žagarės dvaro teismo knygas (2003). Netgi 2007–2008 m. išėjusiuose Visuotinės lietuvių enciklopedijos tomuose randame V. Raudeliūno straipsnių, o bendras jo publikuotų darbų skaičius artėja prie 300.

 

Po netikėtos V. Raudeliūno mirties ilgą laiką nieko nebuvo žinoma apie turtingos jo mokslinės bibliotekos ir archyvo likimą. Tik po metų sužinojome, kad laimingai susiklosčius aplinkybėms, visas jo archyvas kartu su biblioteka (daugiau kaip 11 000 knygų) pateko į vienas rankas. Biblioteką ir archyvą įsigijo senas V. Raudeliūno bičiulis ir kolega XXVII Knygos mylėtojų draugijoje adv. Zenonas Kerutis. Šių eilučių autoriui teko garbė 2004–2005 m. dalyvauti atliekant pirminį V. Raudeliūno rankraštinio palikimo aprašymą.

 

Netgi žinant, koks kruopštus tyrinėtojas ir bibliofilas buvo V. Raudeliūnas, jo archyvo dydis yra daugiau negu įspūdingas. Rankraščiai ir mikrofilmai netilptų į kambarį, ko gero, jų būtų keli furgonai. Tad archyvas buvo tvarkomas ir aprašomas pamažu, dėžė po dėžės. Didžiuliame rankraščių masyve daug ką teko peržiūrėti, iš naujo sugrupuoti ir pernumeruoti. Kadangi nesu archyvų specialistas, tikiuosi, kad priekabesnis istorikas atleis kai kur išlįsiantį nepreciziškumą. Vis dėlto visada geriau turėti nors ir neišbaigtą archyvo katalogą, negu neturėti jokio.

 

Žinoma, specialistams labiausiai rūpi, ar V. Raudeliūnas suspėjo parengti spaudai mokslinį II Lietuvos Statuto leidimą, nes tam jis ruošėsi visą savo mokslininko gyvenimą. Juk kaip tik II Lietuvos Statutas yra ta baltoji dėmė, tiesiog XVI a. Lietuvos istorijos ir teisės tyrinėjimų properša, kurios iki šiol niekaip negali uždengti tyrinėtojai. I ir III Lietuvos Statutai yra sulaukę didelio mokslininkų dėmesio, fundamentalių tyrinėjimų ir mokslinių tekstų leidimų. O II Lietuvos Statutas, dažnai vadinamas pagrindiniu ar net kertiniu visos LDK teisės istorijos akmeniu, tebelieka labai menkai ištyrinėtas. II Lietuvos Statutas tebetyrinėjamas pagal atskirus jo nuorašus (jis buvo tik rankraštinis) arba beviltiškai pasenusius XIX a. vidurio rusiškus ar XX a. pradžios lenkiškus jo leidimus. Ką jau kalbėti apie XX a. pradžią, jei prieš keletą metų II Lietuvos Statutą perleido baltarusių ir ukrainiečių istorikai, paraidžiui pakartoję gero šimtmečio senumo leidinius su klaidomis.

 

Kaip tik II Lietuvos Statutą kelis dešimtmečius ir ruošėsi išleisti V. Raudeliūnas – kruopščiai rinko medžiagą, sistemino mokslinę literatūrą, pats paskelbė tyrinėjimų šia tema. Privačiuose pokalbiuose jis yra keletą kartų užsiminęs, kad 2/3 visų pasiruošimų, reikalingų šiam leidiniui, jau yra padaręs. Beliko vieneri dveji metai. Deja, užbaigti jau gerokai įpusėtą milžinišką darbą sukliudė klastinga širdies liga.

 

Tačiau net ir tas parengiamasis darbas, apie kurį kukliai užsimindavo V. Raudeliūnas, atrodo įspūdingai. Sukaupta ir apdorota daugybė mokslinės žaliavos, mikrofilmų kolekcijoje yra turbūt turtingiausias visų (ne tik pirmojo) Lietuvos Statutų  nuorašų ar leidimų rinkinys. Rasti keli terminologijos žodynėlio juodraščio variantai, netgi keli mokslinio publikacijos įvado rankraščiai. Įdomus išlikęs susirašinėjimas su įvairių šalių bibliotekų ir archyvų atstovais, kolegomis teisininkais ir istorikais rodo, kad V. Raudeliūnas gyvai domėjosi visais statutais, rinko rankraštinio II Lietuvos Statuto nuorašus. Pirmasis jo mokslinio II Lietuvos Statuto leidimo įvado mašinraščio variantas datuotas 1969 m. geguže. Archyve taip pat yra keli II Lietuvos Statuto teksto vertimai į lietuvių kalbą, tarp jų ir švaraštis.

 

V. Raudeliūno archyvas yra unikalus ne tik dydžiu. Jame susisteminta nemažai retos istorinės medžiagos iš Lietuvos, taip pat iš kelių kaimyninių valstybių (Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos, Latvijos ir kt.) archyvų. Todėl būtina šį archyvą išsaugoti ir kruopščiai tyrinėti, ypač II Lietuvos Statutą. Būtina užbaigti, parengti spaudai ir išleisti pirmąjį mokslinį II Lietuvos Statuto leidimą, kuriuo visą gyvenimą rūpinosi V. Raudeliūnas. II Lietuvos Statuto mokslinis leidimas turi pasirodyti Lietuvoje! Tai ne tik Lietuvos mokslo, bet ir visos Lietuvos valstybės garbės reikalas. Juk ne veltui sakoma, kad žmonės, nežinantys savosios istorijos, dažniausiai būna priversti mokytis svetimą istoriją…

 

Archyvo sandara

 

Visą archyvą sąlyginai suskirstėme į 4 nelygias dalis: a) rankraščius, b) mikrofilmus, c) fotonuotraukas ir d) didelius popieriaus ritinėlius.

 

Pagrindinę V. Raudeliūno archyvo dalį sudaro rankraštynas, telpantis į keliasdešimt vadinamųjų standartinių (matmenys maždaug 29X43X45 cm) kartoninių dėžių. Iš viso aprašyta 41 tokia dėžė. Jose išlikę V. Raudeliūno darbų juodraščiai ir švaraščiai, įvairiausių dokumentų kopijos ir nuorašai, mokslinių išvykų į kitų šalių archyvus ir bibliotekas aprašymai, susirašinėjimas su kolegomis iš beveik visų kaimyninių valstybių. Suprantama, dalis rankraštyno šiandien yra įdomi tik kaip istorinė vertybė, nes kai kurie jame esantys dokumentai jau yra skelbti. Tačiau esama nemažai ir unikalios, publikuotinos medžiagos. Tai liečia ne tik II Lietuvos Statutą ar Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo aktų leidimą (ten medžiagos užtektų dar bent keletui tomų). V. Raudeliūno rankraštyne yra daugybė medžiagos (ir neskelbtos) Lietuvių enciklopedijai, teminėms Lietuvos teisės, istorijos, teisininkų ir istorikų enciklopedijoms. Įdomios ir kun. dr. J. Stakausko, su kuriuo V. Raudeliūnas buvo asmeniškai pažįstamas, archyvo pabiros tarp rankraščių.

 

 

A. Dėžės

 

1. Ją sudaro 28 A4 formato dydžio aplankai. Daug medžiagos apie Lietuvos Vyriausiąjį Tribunolą. Išvykos į Lenkiją medžiaga, įvairių straipsnių atšvietai.

 

2. Įvairių straipsnių ir knygų atšvietai. 23 A4 formato dydžio aplankai. Medžiaga enciklopedijai apie teisės istorikus ir apie Prūsiją (Mažosios Lietuvos enciklopedijai – MLE).

 

3. Medžiaga apie II Lietuvos Statutą. Statuto vertimas į lietuvių kalbą, juodraščiai ir švaraštis. Jame straipsniai apie kitų teisių įtaką Lietuvos statutams, straipsnis apie III LS leidėjus vilniečius (publikuotas), dar keli II LS teksto vertimo fragmentų variantai.

 

4. Kelių formatų aplankai. Medžiaga biografijoms, atskirai apie I. Danilavičių. Sąsiuviniai ir aplankai. Įvairių straipsnių atšvietai, iš viso 24 vnt.

 

5. Mokyklinio sąsiuvinio formato įvairių aplankų rinkinys, iš viso 27 vnt. Medžiaga enciklopediniams straipsniams, taip pat ir MLE. Įvairių autorių straipsnių atšvietų rinkiniai.

 

6. Daugiausia A4 formato aplankai, iš viso 32 vnt. Įvairių straipsnių atšvietai, iškarpos, abėcėlinis lietuvių istorikų sąvadas, įvairių asmenų laiškai V. Raudeliūnui. Užsienio archyvų aprašai sąsiuviniuose ir kt.

 

7. Daugiausia didesnio formato aplankai (A4), iš viso 15 vnt. Įvairių straipsnių įvairiomis kalbomis atšvietai ir iškarpos, istorinių dokumentų fotokopijos iš archyvų. Keletas istorikų fotografijų su pastaba, kad kelios fotografijos gautos iš kun. J. Stakausko.

 

8. A4 formato aplankai, iš viso 31 vnt. Įvairių diskusijų rankraščiai, recenzijų konspektai įvairioms disertacijoms. Daug aplankų su personalijomis, teminiai aplankai įvairiomis temomis, straipsnių atšvietai.

 

9. Daug mokyklinio sąsiuvinio formato įvairiaspalvių aplankų, keletas palaidų sąsiuvinių, bloknotas. Iš viso 24 vnt. Daugiausiai teminiai aplankai su straipsneliais, turbūt enciklopedijoms. Daug straipsnių atšvietų. Sąsiuviniai su išrašais.

 

10. Pusė dėžės didelio formato (A4) aplankų, kita pusė – sąsiuvinio dydžio aplankai. Iš viso 35 vnt. Daug straipsnių atšvietų, teminė medžiaga enciklopedijai, aplankai „Teisė. Dalykai A“, tas pats ir „Teisininkai“ ir kt.

 

11. Daug A4 ir mažesnio formato aplankų, iš viso 56 vnt. Yra aplankas apie LS (Nr. 3), LM (Nr. 6), daug straipsnių atšvietų ir kitų įvairenybių. Istorikų „Personalijos“, archyvinių dokumentų kopijos iš Lietuvos Mokslų akademijos Rankraščių skyrius (toliau – MAB RS).

 

12. Keletas A4 formato aplankų, daugiausia sąsiuvinio formato. Keli diplominiai, atšvietų rinkiniai pagal teisės rūšis. Užsienio autorių knygų atšvietai. Iš viso 27 vnt.

 

13. Medžiaga, susijusi su Lietuvos statutais. Sąsiuvinio tipo kieti aplankai, iš viso 12 vnt. Straipsnių atšvietai, LS fotokopijos. Mokslinių konferencijų programėlių rinkinys, iškarpos, brošiūrėlės įvairiomis kalbomis. Apie visus LS.

 

14. Daugiausia senoviški užrišami A4 formato kartoniniai įvairiaspalviai aplankalai. Daug medžiagos apie I. Danilevičių ir J. Jaroševičių. Straipsnių iškarpos, V. Raudeliūno išrašai kortelėse, I LS čikagietiškas leidimas su recenzijomis ir kt. Iš viso 35 vnt.

 

15. Daugiausia sąsiuvinio tipo aplankai ir įrištų atšvietų knygos, iš viso 22 vnt. Daug teminių aplankų su atšvietais kultūros, teisės ir istorijos klausimais. Straipsnių atšvietai, daugiausia lenkų kalba. Kelių archyvinių dokumentų fotokopijos. Įvairenybės.

 

16. Didelio formato (A4) daugiausiai užrišami kartoniniai aplankalai. Aplankalai apie teisės rūšis, LM 1623 m. Inventorius, teismų, Tribunolo knygos, enciklopediniai straipsniai, Tribunolo Dekretalijos, iškarpos ir kt. Iš viso 26 vnt.

 

17. Sudaryta iš keliolikos įrištų mašinraštinių ir atšvietų knygų (dauguma A4 formato) ir A4 formato aplankų. Įvairių autorių knygų atšvietai, teminiai įvairių straipsnių atšvietų aplankai. V. Raudeliūno straipsnių atšvietai, jo susirašinėjimas su valdžios instancijomis (Nr. 28), Nesvyžiaus archyvo aprašų atšvietai (publikuoti). Iš viso 30 vnt.

 

18. Apie 10 didelio formato A4 formato aplankų ir keletas „sąsiuvinio“ tipo aplankų, iš viso 20 vnt.; Įvairenybės: V. Raudeliūno gimtinės apylinkių istorijos medžiaga, Igno Danilevičiaus korespondencijos fotografijos, Tribunolo, Kėdainių teismų aktai ir kt., V. Raudeliūno atliktų darbų (1996–2000) sąrašas, įvairių temų straipsnių atšvietai.

 

19. Daugiausia A4 formato „odiniai“ aplankai ir keli mažesnio dydžio aplankai, iš viso 22 vnt. Straipsnių iš „Aidų“ (1951–1988) rinkinys, kitų iškarpų ir atšvietų rinkinys. Aplankai apie VUB rankraštyną, keli aplankai apie Teodorą Narbutą ir jo biblioteką. Teminiai aplankai, Konstantino Jablonskio istorinių dokumentų rinkinys (1950), Jūratės Kiaupienės straipsnių atšvietai, jos daktaro disertacijos tezės rusų kalba.

 

20. Daugiausia didelio, A4 formato aplankai, iš viso 18 vnt. Įvairenybės, daugiausiai susijusios su asmenimis, keletas straipsnių atšvietų, LDK Tribunolo (1586) fotokopija senąja gudų kalba (15 lapų, 31 psl., Nr. 16).

 

21. Kelių formatų aplankų ir sąsiuvinių rinkinys, iš viso 21 vnt. Įvairenybės, yra Lilijos Sudavičienės disertacijos apie III LS vertimą į rusų kalbą konspektas (išrašai), Nr. 3. Daug vardyno naujajai LE, teminiai aplankai: Teisė, Ekonominė mintis, Baudžiavinė teisė, medžiaga apie Prūsiją ir kt.

 

22. Vien didelio A4 formato „odiniai“ aplankai, iš viso 11 vnt. Įvairenybės, daugiausiai susijusios su Vyriausiuoju Tribunolu, SA knygos Nr. 245 ir 246, „Varia“ aplankas su įvairių archyvų fondų rankraštiniais aprašais: Civilinė teisė (Nr. 11) ir kt.

 

23. Mažesnio formato, „sąsiuvininiai“ aplankai, iš viso 20 vnt. Teminiai sąsiuviniai: Teisė, Personalijos (pagal abėcėlę), Procesas, Šeimos teisė, Istoriografija, Nuosavybės teisė ir kt. Yra keletas „Varia“ aplankų.

 

24. Keletas didelio formato (A4) aplankų ir įrištų „knygų“, taip pat keli mažesni aplankai, iš viso 15 vnt. Įvairenybės. Straipsniai apie Martyną Smigleckį, Juozo Jaroševičiaus paskaitų rankraščių fotokopijos, varia ir kt.

 

25. Keletas A4 formato aplankų ir keli mažesnio formato kartoniniai aplankai, iš viso 19 vnt. Įvairenybės. Išrašai ranka iš MAB RS, rankraštiniai aprašai, V. Raudeliūno straipsniai, teminiai aplankai. Laiškų V. Raudeliūnui aplankas (Nr. 13–14), pabiros, du aplankai su Ukrainos medžiaga (Nr. 18–19).

 

26. Keliolika didelio A4 ir keliolika mažesnio A5 formato aplankų ir sąsiuvinių, iš viso 27 vnt. Vyrauja Žagarės tematika (Nr. 2–10, 17–19, 22, 26), yra V. Raudeliūno laiškai ir užklausimai daugeliui TSRS archyvų. Yra 10 lapų A3 formato archyvinių dokumentų fotokopijų (yra ir dubliuotų, dauguma neįskaitomi, Nr. 27). Tarp jų ir Stepono Batoro 1580 m. balandžio 29 d. duota privilegija, žadant greitai įsteigti LDK apeliacinį teismą. Visi dokumentai be archyvinių nuorodų, iš kur daryti.

 

27. Įvairiaus dydžio aplankai, bibliografijos rodyklių knygelės, metodinių nurodymų brošiūrėlės ir kita, iš viso 37 vnt. Aplankai: Teismai, Kultūra, Lietuvos seimai, Personalijos, medžiaga apie Ukrainą – straipsnių iškarpos (Nr. 8), įvairių autorių straipsniai su dedikacijomis V. Raudeliūnui ir kt.

 

28. Didesnio A4 formato aplankai kietais ir minkštais viršeliais. Keletas „knygų“. Iš viso 16 vnt. Aplankai: Teismai I ir II, Kapitulos fondo (MAB RS) keliolikos knygų aprašymas, korespondencija su Lenkija, medžiaga apie Čiobiškį ir Paparčius. Kelių VPU studentų diplominiai darbai.

 

29. Keletas (apie 10) A4 formato ceratinių aplankų ir keliasdešimt paprastų sąsiuvinių su išrašais. LM aplankai, enciklopediniai straipsniai apie personalijas, V. Raudeliūno išrašai iš įvairių archyvų ir bibliotekų, daugiausia Lenkijoje, taip pat kelių Ukrainos, Latvijos ir Estijos archyvų ir bibliotekų išrašai, Baltarusijos NIA aplankymo 1970 ir 1972 m. medžiaga. Iš viso 62 vnt.

 

30. Daug padrikų celofaninių A4 formato aplankų, keliolika A5 formato kartoninių aplankų. Iš viso 29 vnt. Medžiaga apie Ivaną Lappo, Liudviką Adomą Jucevičių. Įvairių asmenų laiškų Juozapui Stakauskui iš tremties originalai (Nr. 9), istorinė medžiaga apie Tribunolą ir Dvasinį Tribunolą, įvairių autorių straipsnių atšvietai ir kt.

 

31. Daugumoje didelio A4 formato aplankai kietais viršeliais (11 vnt.). Vyrauja Ukrainos tematika. Įvairių straipsnių atšvietai, išrašai iš Maskvos ir Kijevo archyvų, II LS fotokopijos (Nr. 9–10), išrašai su antrašte „Ukrainos teisė“ su V. Raudeliūno išrašais (Nr. 11).

 

32. Vien įrištų atšvietų „knygos“. Keli pavieniai žurnalai. Įvairių formatų. Iš viso 26 vnt. Daugiausiai įvairių epochų rusų ir ukrainiečių autorių straipsniai.

 

33. Įvairaus formato aplankai ir sąsiuviniai, liečiantys III ir II Lietuvos Statutus. Iš viso 17 vnt. Straipsnių apie LS iškarpos, pirmi 7 aplankai. Apie III LS, kiti (be Nr. 12), II LS, LS žodynėlis, rusiški II LS nuorašai (Nr. 8), LS tyrinėjimų TSRS apžvalga (bibliografija).

 

34. Daugiausia didelio A4 formato aplankai be antraščių, iš viso 19 vnt. Didelis aplankas „Varia“ (Nr. 1), XVII a. VU teisininkų gintų disertacijų (ir publikuotų) atšvietai, Minsko archyvo išrašai, fotokopijos. Keli diplominiai darbai, apžvalgos, pabiros, varia.

 

35. Daugiausia A5 formato aplankai, iš viso 18 vnt. Dokumentų atšvietai iš VUB RS, Vyriausiųjų Tribunolų leidimų medžiaga ir pan. Keli maišeliai su V. Raudeliūno laiškais ir atvirukais, tarp jų ir vėlyviausias susirašinėjimas.

 

36. Dėžė su užrašu „LS rankraščiai”. Tik A4 formato aplankai, iš viso 24 vnt. Katalogas I d. LS1-2. Aptarti LS nuorašai. Pažymima, kad yra 175 LS nuorašai (skaičius taisytas). Iš jų 13 nuorašų – I LS, 51 nuorašas – II LS, ir 110 [?] III LS nuorašų. Apie II LS minima, kad yra 13 rusiškų, 6 lotyniški ir 32 lenkiški nuorašai (Nr. 1). II LS fotonuotraukos, atskiri nuorašai, straipsnių apie LS atšvietai ir iškarpos bei kt.

 

37. Šioje dėžėje vyrauja V. Raudeliūno korespondencija. Jo laiškai ir laiškai jam. Iš viso 22 vnt. – daugiausia A4 formato aplankai, bet yra ir celofaninių maišelių su vokais, laiškais, kortelėmis. Yra ir straipsnių iškarpų bei atšvietų.

 

38. Keletas A4 formato ceratinių aplankų, bet daugiausia mažesni A5 formato minkšto ir kieto kartono aplankai, iš viso 26 vnt. Teminiai straipsniai enciklopedijai, aplankas „Miestų teismai“ (Nr. 1), LM sumarijus (Nr. 6), įvairių tautybių istorikų (lenkų, vokiečių) abėcėliniai sąvadai (enciklopedijai), Prūsijos medžiaga.

 

39. Lietuvos Statutų medžiaga. Vien didelio A4 formato aplankai, iš viso 17 aplankų. II LS nuorašų fotokopijos, įvadai rusų ir lietuvių kalbomis, LS bibliografija. Publikacijos įvado juodraštis (mašinraštis, 1969 m. gegužės 22 d.), daug juodraštinių rankraščių iš planuojamos knygos. Įvairių straipsnių apie LS iškarpos keliomis kalbomis, keli III LS nuorašai VU rinkiniuose ir kitų straipsnių atšvietai ir mašinraščiai.

 

40. Daug įvairaus dydžio aplankų. Kelios įrištos nufotografuotų dokumentų „knygos“, palaidi dokumentai, išrašų sąsiuvinukai. V. Raudeliūno recenzijos kitų autorių straipsniams, jo paties straipsniai į LE, keleto studentų bakalauriniai darbai, keli aplankai su įvairių dokumentų fotokopijomis, VUB, f. 4 aprašo žinios apie Kėdainius, Leningrado MA Istorijos instituto archyvo (dirbo ten dukart 1970 m.) aprašas sąsiuvinyje ir kt. Iš viso 23 vnt.

 

41. Kun. dr. J. Stakausko archyvas. Kartoniniai ir celofaniniai A4 formato aplankai, iš viso 11 vnt. J. Stakausko straipsnių rankraščiai, dokumentų iš LVIA nuorašai, J. Stakausko laiškai V. Raudeliūnui (Nr. 7), straipsnių iškarpos, fotografijos su J. Stakausku. Keli archyvinių dokumentų aplankai (Nr. 8–11), iš jų Nr. 11 – Biržų kunigaikštystės rankraštiniai dokumentai, dauguma XVIII ir XIX a. lenkų kalba. Kraštutinės datos 1571 m. (nuorašas) – XIX a. pabaiga.

 

 

B. Mikrofilmai

 

Antrąją, ne mažiau reikšmingą Vytauto Raudeliūno archyvo dalį sudaro mikrofilmų (toliau – MF) kolekcija. Tai didelės skardinės dėžės nuo senovinių plačiajuosčių kino filmų (maždaug 40 cm skersmens), sukrautos tokiose pat standartinėse dėžėse. Kiekvienoje tų dėžių yra po keletą skardinių, kuriose atskirai sudėti po kelis ar keliolika skirtingo dydžio mikrofilmų ritinėlių. Jie beveik visi turi pavadinimus, užklijuotus jų pradžiose ant baltų pleistrų. Nesant galimybės peržiūrėti juos mikrofilmų peržiūros aparatu, teko pasitikėti ant jų užrašytais pavadinimais. Visą MF kolekciją sudaro 8 kartoninės dėžės, kuriose yra 72 (daugiausiai skardinės) MF dėžutės su mikrofilmų ritinėliais (nuo 3 iki 34 kiekvienoje). Mikrofilmuose užfiksuota labai įvairi istorinė medžiaga – nuo archyvinių rankraštinių dokumentų iki istorinių knygų. Nors visos dėžės turi senas antraštes, po peržiūros nustatyta, kad dažnai jų turinys tų antraščių neatitinka. Daugiausia čia Lietuvos Metrikos knygų mikrofilmų – jų yra net 22 dėžutės, mikrofilmuota beveik visa LM, taip pat daug visų LS nuorašų ar literatūros apie juos, taip pat Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo (Nr. 43, 55–56), Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių archyvų medžiagos. Griežčiau suskirstyti mikrofilmų kolekciją nėra galimybės, nes daugelyje MF dėžučių medžiaga yra tematiškai sumaišyta. Štai trumpas MF aprašymas.

 

Mikrofilmų kartoninė dėžė Nr. I. Ją sudaro 10 skardinių mikrofilmų (toliau – SMF) dėžučių (toliau – d.).

 

SMFd. Nr. 1, antraštė „LS ir kt.“ turi 13 MF ritinėlių. Be Lietuvos Statutų čia yra ir medžiagos apie Vyriausiąjį Lietuvos Tribunolą ir pan.

 

SMFd. Nr. 2, antraštė „Spaudiniai I“, turi 15 nevienodo dydžio MF ritinėlių. Tai daugiausiai lenkų, rusų, ukrainiečių autorių knygos.

 

SMFd. Nr. 3, antraštė „Teis. istorikai ir LS“, yra 11 MF ritinėlių. Tai irgi daugiausiai įvairių autorių knygos.

 

SMFd. Nr. 4, antraštė „LM-21, kn. 346–351“, yra 6 MF ritinėliai. 6 Lietuvos Metrikos knygų, kurių originalai yra Maskvoje, mikrofilmai.

 

SMFd. Nr. 5, antraštė „LM-20, kn. 340–345“, yra 6 MF ritinėliai, 6 LM knygos.

 

SMFd. Nr. 6, antraštė „LM-27, kn. 532, 559, 560“, yra 3 MF ritinėliai, 3 LM knygos.

 

SMFd. Nr. 7 turi antraštę „AR, Dz. II, Księgi, Teki“, čia 9 MF ritinėliai su medžiaga iš Radvilų archyvo Varšuvos senųjų aktų archyve.

 

SMFd. Nr. 8, antraštė „Medžiaga UT“ (Ukrainos teisei). Dėžė perskirta į dvi dalis, pirmojoje yra 5 MF ritinėliai, antrojoje – 8 MF ritinėliai. Įvairios literatūros rinkinys.

 

SMFd. Nr. 9, antraštė „ST3 ukr. rankr.“ irgi perskirta į dvi dalis, pirmojoje 3, antrojoje 6 MF ritinėliai.

 

SMFd. Nr. 10, antraštė „Statutai, Kazimiero Teisynas“. Iš viso 16 MF ritinėlių, dėžė irgi perskirta į dvi dalis. Įvairių teisynų ir kelių LS mikrofilmai (rankraščių ir spausdintų).

 

Mikrofilmų dėžė Nr. II. Ją taip pat sudaro 10 SMF dėžučių

 

SMFd. Nr. 11. Ji vadinasi „I LS nuorašai“, joje yra 12 įvairiaus dydžio mf ritinėlių.

 

SMFd. Nr. 12 antraštė „Personalijos“ ir turi 16 įvairaus dydžio MF ritinėlių. Tai daugiausia medžiaga apie istorikus ar jų darbus.

 

SMFd. Nr. 13, antraštė „Kijevas CVI archyvas UT 1743 m. II“, Ją sudaro 13 MF su medžiaga iš Ukrainos CVIA fondų.

 

SMFd. Nr. 14, antraštė „Danilavičius“, joje 14 MF ritinėlių su medžiaga apie I. Danilavičių.

 

SMFd. Nr. 15, antraštė „TEISĖ I“, iš viso 13 MF ritinėlių. Įvairių teisės istorikų paskaitos ir kita panaši medžiaga.

 

SMFd. Nr. 16, antraštė „Seimelių Instruk.“(cijos), joje 10 įvairaus dydžio MF ir vienas atskirų MF fragmentų maišelis (po kelis kadrus).

 

SMFd. Nr. 17, antraštė „LM-5, kn. 50–58“. Viduje yra 6 MF, 6 LM knygos.

 

SMFd. Nr. 18, antraštė „LM-11, kn. 261–266“. Viduje yra 6 MF, 6 LM knygos.

 

SMFd. Nr. 19, antraštė „LM-12, kn. 267–291“. Viduje yra 5 MF, 5 LM knygos.

 

SMFd. Nr. 20, antraštė „LM-13/14, kn. 300–306“. Viduje yra 7 MF ritinėliai, perskirti į 2 dalis: LM-13, kn. 300–306, iš tos serijos yra kn. Nr. 300 ir 301 bei LM-14, iš tos serijos yra kn. Nr. 307–310 ir 312.

 

Mikrofilmų dėžė Nr. III. „Nestandartinio“ dydžio dėžė su MF kartoninėse dėžutėse.

 

MFd. Nr. 21. A4 formato dėžė, viduje dviem eilėmis yra sudėti 34 MF ritinėliai. Įvairių archyvų medžiaga.

 

MFd. Nr. 22. Maža kartoninė dėžutė su spausdinta antrašte „II STATUTO RANKR. LENK.“. Jos viduje yra 6 įvairaus dydžio MF ritinėliai.

 

MFd. Nr. 23. Kartoninė dežutė – „ST2 lenkų (1)“. Joje 11 MF ritinėlių, suskirstytų į tris dalis.

 

MFd. Nr. 24. Tokia pat kartoninė dėžutė antrašte „ST2 lenkų (2)“. Joje 9 MF ritinėliai, irgi suskirstyti į tris dalis.

 

MFd. Nr. 25. Tokia pat kartoninė dėžutė, pavadinta „ST rusų“. Joje 12 MF ritinėlių, suskirstytų į tris dalis.

 

[MFd. Nr. 26]. Vienintelis šioje dėžėje aplankas, kur A4 formato kietos dirbtinės odos aplanke yra maišelis su keletu šimtų fotonuotraukų. Antraštė ant aplanko – „II LS lotyn.“

 

Mikrofilmų dėžė Nr. IV. Standartinė dėžė su 10 SMF dėžučių.

 

SMFd. Nr. 27, antraštė „LM-4, kn. 41–49“, viduje 9 MF ritinėliai, 9 LM knygos.

 

SMFd. Nr. 28, antraštė „LM-17, kn. 322–328“, viduje 7 MF ritinėliai, 7 LM knygos.

 

SMFd. Nr. 29, antraštė „LM-24, kn. 363–366“, viduje 4 dideli MF ritinėliai, 4 LM knygos.

 

SMFd. Nr. 30, antraštė „LM-25, kn. 367–369“, viduje 3 dideli MF ritinėliai, 3 LM knygos.

 

SMFd. Nr. 31, antraštė „ARCHYVAI. BIBLIOTEKOS“, viduje 15 įvairaus dydžio MF ritinėlių. Įvairenybės.

 

SMFd. Nr. 32, antraštė „Minsko arch. skyriaus“, viduje 8 MF ritinėliai, beveik visi iš f. 694 (Radvilos).

 

SMFd. Nr. 33, antraštė „AR AGAD W-wa“, sudaro 10 įvairaus dydžio MF ritinėlių. Medžiaga iš Radvilų ir kitų archyvų.

 

SMFd. Nr. 34, antraštė „ST3 rankr. lenk.“, sudaro 9 MF ritinėliai. Įvairių leidimų III LS perfotografavimas.

 

SMFd. Nr. 35, antraštė „AR Lenk. Instrukc.“, viduje 5 dideli MF ritinėliai. Medžiaga iš AR (AGAD).

 

SMFd. Nr. 36, antraštė „Teisė“, viduje 12 MF ritinėlių. Įvairenybės.

 

SMFd. Nr. 37, antraštė „Užsienio liter. 1977 m. išvyka į Lenk.“, sudaro 13 MF, kur įvairenybės, emigrantų bibliografija, vokiški leidiniai.

 

SMFd. Nr. 38, ta pati antraštė kaip ir SMFd. Nr. 37, sudaro 8 įvairaus dydžio MF ritinėliai. Įvairenybės kaip ir Nr. 37.

 

SMFd. Nr. 39, antraštė „Prava“ 1743 I Nuorašai“, sudaryta iš 8 MF ritinėlių. Atrodo, kad tai gali būti LS nuorašai.

 

SMFd. Nr. 40, antraštė „II PRAVA. Экстракт ст. Краткий свод Ст., Суд и росправа. Nuorašai II“. Ją sudaro 13, daugiausiai nedidelių MF ritinėlių.

 

Mikrofilmų dėžė Nr. V. „Standartinė“ dėžė su SMF dėžutėmis ir celofaniniais maišeliais su MF.

 

SMFd. Nr. 41, antraštė „LM-9, kn. 249, 252, 253“. Ją sudaro 5 dideli MF ritinėliai. Tai 3 LM knygos.

 

SMFd. Nr. 42, antraštė „ST3 vertimai“, sudaryta iš 11 įvairaus dydžio mf ritinėlių. Įvairenybės, daugiausiai XIX a. medžiaga.

 

SMFd. Nr. 43. Žalias celofaninis maišelis. Sudarytas iš 6 vidutinių MF ritinėlių vienodu pavadinimu „Trib. MAB“.

 

SMFd. Nr. 44. Mėlynas celofaninis maišelis, į kurį įdėti 6 įvairaus dydžio MF ritinėliai. Daugiausiai Lietuvos archyvų medžiaga. Dar pridėtas 1 MF baltame maišelyje.

 

SMFd. Nr. 45. Mažas maišelis su 3 mažais nenustatyto turinio MF ritinėliais. Ketvirtajame „MF“ yra keletas negatyvų su LS turiniu ir kitų rankraščių fragmentais.

 

SMFd. Nr. 46. Mėlynas celofaninis maišelis, kuriame yra 7 MF ritinėliai. Įvairenybės iš įvairių šalių archyvų.

 

SMFd. Nr. 47. Celofaninis maišelis, kuriame yra 10 įvairaus dydžio MF ritinėlių. Įvairenybės, yra trys LS nuorašai.

 

SMFd. Nr. 48. Naujai sudarytas žalias celofaninis maišelis iš 3 MF ritinėlių iš įvairių vietų. T. Narbutas.

 

Mikrofilmų dėžė Nr. VI. SMF dėžutės Nr. 49–56.

 

SMFd. Nr. 49, antraštė „LM-2, kn. 19–30“, ją sudaro 7 MF ritinėliai, 7 LM knygos.

 

SMFd. Nr. 50, antraštė „LM-7, kn. 212–229“, ją sudaro 5 MF ritinėliai, 5 LM knygos.

 

SMFd. Nr. 51, antraštė „LM-19, kn. 335–339“, joje 5 dideli MF ritinėliai, 5 LM knygos.

 

SMFd. Nr. 52, antraštė „LM-26, kn. 370–373“, ją sudaro 4 labai dideli MF ritinėliai, 4 LM knygos.

 

SMFd. Nr. 53, antraštė „MIESTAI“, viduje 11 įvairaus dydžio MF ritinėlių, daugumoje liečia Lietuvos Respulikos teritoriją.

 

SMFd. Nr. 54, antraštė „UKRAINA“, sudaryta iš 12 MF ritinėlių, medžiaga iš archyvų, daugiausiai f. 128 (Kijevas).

 

SMFd. Nr. 55, antraštė „Trib. Publik. MF“, viduje 11 MF ritinėlių. Turbūt tai publikuotos Tribunolo knygos iliustracijos.

 

SMFd. Nr. 56, antraštė „TRIBUN“, viduje 9 įvairaus dydžio MF ritinėliai.

 

Mikrofilmų dėžė Nr. VII. SMF dėžutės Nr. 57–64.

 

SMFd. Nr. 57, antraštė „LM-3, kn. 35–39“, sudaro 4 dideli MF ritinėliai, 4 LM knygos.

 

SMFd. Nr. 58, antraštė „LM-8, kn. 233, 238, 240“, ją sudaro 5 dideli MF ritinėliai, 3 LM knygos.

 

SMFd. Nr. 59, antraštė „LM-10, kn. 254–259“, joje 6 įvairaus dydžio MF ritinėliai, 5 LM knygos.

 

SMFd. Nr. 60, antraštė „LM-18, kn. 329–39“, ją sudaro 6 MF ritinėliai, LM knygos Nr. 329–333, 335.

 

SMFd. Nr. 61, antraštė „AR Instrukc“, ji susideda iš 5 nedidelių MF ritinėlių.

 

SMFd. Nr. 62, antraštė „Stalo“, viduje yra 13 MF ritinėlių. Daugiausiai tai medžiaga apie Žagarę.

 

SMFd. Nr. 63, antraštė „TEISĖ II“, viduje 17 įvairaus dydžio MF ritinėlių. Įvairenybės.

 

SMFd. Nr. 64, antraštė „Varia II“, susideda iš 11 MF ritinėlių. Daug Minsko archyvo ir kitų archyvų medžiagos.

 

Mikrofilmų dėžė Nr. VIII. SMF dėžutės Nr. 65–72.

 

SMFd. Nr. 65, antraštė „ST3 vokišk. rankr.“, ji sudaryta iš 9 įvairaus dydžio MF vokiškų III Lietuvos Statuto nuorašų mikrofilmų.

 

SMFd. Nr. 66, antraštė „Varia I“, sudaryta iš 15 MF ritinėlių. Įvairenybės daugiausiai iš Lietuvos archyvų.

 

SMFd. Nr. 67, antraštė „LM-1, kn. 6–17“, sudaro 5 MF ritinėliai. Tai 5 LM knygos.

 

SMFd. Nr. 68, antraštė „LM-6, kn. 59, 65, 70“, ją sudaro 3 dideli MF ritinėliai.

 

SMFd. Nr. 69, antraštė „LM-15, kn. 314–318“, joje 3 dideli MF ritinėliai, 3 LM knygos.

 

SMFd. Nr. 70, antraštė „LM-16, kn. 319, 320, 321“, sudaro 3 dideli MF ritinėliai, 3 LM.

 

SMFd. Nr. 71, antraštė „LM-22, kn. 352–358“, sudaro 7 MF ritinėliai, 5 LM knygos.

 

SMFd. Nr. 72, antraštė „LM-23, kn. 359–362“, joje 4 dideli MF ritinėliai, 4 LM knygos.

 

 

C. Fotonuotraukos. Jų yra dvi standartinės dėžės su 29 fotografijų aplankais arba dėžutėmis. Jos įvairaus turinio, kiek daugiau yra nuotraukų su Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo ir LM knygų fotografijomis. Yra ir Žagarės dvaro teismo knygų (publikuotų) nuotraukos.

 

 

D. Popieriaus (daugiausia milimetrinio) ritinėliai. Jų pavyko aptikti 12. Daugumoje jų (Nr. 1–7, 9, 11) yra III Lietuvos Statuto įvairių metų leidimų tekstų orfografinio (paraidinio) sulyginimo lentelės.

 

 

 

Gauta 2008 m. balandžio 4 d.

 

Pateikta spaudai 2009 m. gegužės 21 d.

 

Summary

A Brief Catalogue of Vytautas Raudeliūnas’ Manuscript Archive

 

The article is dedicated to the remembrance of Vytautas Raudeliūnas (1930–2002), law historian of the Grand Duchy of Lithuania. The scientist’s biography and the fate of his personal library and collection of manuscripts are presented and discussed.

 

Many people remember V. Raudeliūnas as an expert of law history, demanding lecturer, and erudite. As independent Lithuania’s social life was close to him, he actively participate in numerous cultural events and the country’s political life. Of particular importance is his participation in the activities of the Anti-communist Congress (2000) and Vilnius International Public Tribunal process “On the Evaluation of the Crimes of Communism 2000”. V. Raudeliūnas was one of public prosecutors.

 

The scientist’s works outlived their author. After V. Raudeliūnas’ death, his friends R. Firkavičius and dr. A. Baliulis prepared and published Žagarė’s estate law books in 2003, and in the latest volumes (2009) of Lithuanian Encyclopedia we can still find V. Raudeliūnas’ articles.

 

After V. Raudeliūnas’ sudden death, his archive and library (more than 11,000 books) went into possession of lawyer Zenonas Kerutis, his close friend and colleague from “The 27th Book Lovers’ Society”.

 

In 2004–2005 the author of the article made the primary inventory of the collection of manuscripts. V. Raudeliūnas was a thorough researcher and bibliophile; consequently, the amount of his archive is impressive, and the author had to go through a huge number of manuscripts, frequently regrouping and renumbering them.

 

Specialists, of course, are mostly concerned about the fact whether V. Raudeliūnas managed to prepare for the publication the second edition of the second Lithuanian Statute on which the scientist had been working for some decades. He thoroughly collected relevant information, systematized scientific literature, and published research articles on this issue. However, a serious heart disease prevented the completion of this tremendous work.

 

The archive could be divided into four parts: a) manuscripts; b) microfilms; c) photographs; and d) huge paper rolls. Manuscripts comprise the major part of V. Raudeliūnas’ archive and are kept in 41 “standard” cardboard boxes. They consist of draft and final copies of some publications, copies and transcripts of different documents, descriptions of research visits to the archives of other countries as well as correspondence with colleagues. Next to this, unique and worth publishing material is also present.

 

Microfilm section of Raudeliūnas’ archive is also important. Microfilms are kept in eight cardboard boxes, and they contain 72 tin boxes with microfilm rolls (from three to thirty four in each of them). Microfilmed are the copies of the Lithuanian Metrica and the Lithuanian Statute and literature about them as well as the archival material of Lithuanian Tribunal and of other countries. Two boxes of photographs contain 29 photograph folders or smaller boxes. There are also 12 paper rolls which mainly contain comparative tables of texts of different issues of the third Lithuanian Statute.

 * Darius Vilimas – humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos istorijos instituto LDK istorijos skyriaus mokslo darbuotojas; adresas: Lietuvos istorijos institutas, Kražių 5, LT-01108 Vilnius; el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ; mokslinių interesų sritys – XVI–XVII a. LDK valstybinių institucijų raida, bajorijos mentaliteto istorija, Lietuvos metrika, istorinė geografija.