„Istorija“. Mokslo darbai. 75 tomas
Kas naujo?
Spausdinti

Vytenis Almonaitis tyrinėja XIV a. pabaigos – XV a. pradžios Kaltinėnų kraštą istorinės geografijos aspektu. Straipsnio autoriui pavyko „suregistruoti“ bei pagal galimybę lokalizuoti šaltiniuose minimas ir galimai Kaltinėnų kraštui priklausiusias gyvenamąsias vietoves, fizinius geografinius objektus bei vietos bajorų valdas.

 

Juozas Skirius analizuoja JAV lietuvių santykius su Lietuvos valdžia po 1926 m. gruodžio 17 d. ir skirtingai išeivijos matomas Lietuvos perspektyvas po perversmo. Straipsnyje atskleidžiami 1927–1929 m. tautininkų vyriausybės veiksmai patraukiant dalį išeivijos „Lietuvos interesų pusėn“ ir parengiant dirvą naujam Lietuvos ir JAV lietuvių bendradarbiavimui.

 

Liudas Truska analizuoja „1985 m. vasario mėnesį penkeriems metams „išrinktos“ Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos veiklą“. Parodo šios institucijos virsmą iš valdžios fikcijos į parlamentą.

 

Aldona Gaigalaitė atskleidžia 1918–1940 m. lietuvių istorinės mokslinės periodikos atgaivinimo aplinkybes, leidinių turinį ir formą, jų tobulėjimą bei modernėjimą. Pirmą kartą Lietuvos istoriografijoje viename straipsnyje pateikiamos tuo metu aktualiausios istorikų koncepcijos, jų naujoviškumas ir lietuviškas savitumas.

 

Numeryje yra dvi šaltinių publikacijos. Mindaugas Tamošaitis publikuoja Lietuvių tautininkų sąjungos veikėjo Bronio Railos pirmomis Lietuvos okupacijos dienomis rašytus ir iki šiol niekam nežinomus eilėraščius, liaupsinančius Sovietų Sąjungą. Darius Vilimas pirmą kartą supažindina su LDK teisės istorijos tyrinėtojo Vytauto Raudeliūno (1930–2002) asmeninio rankraštinio archyvo turiniu. Primenami tyrėjo asmenybės bruožai, nuveikti ir nebaigti darbai.

 

Numeryje yra viena recenzija. Juozas Skirius vertina Ilonos Bučinskytės monografiją „Idealų vedami: ateitininkai išeivijoje XX amžiaus 5–7 dešimtmečiais“ kaip svarų indėlį į lietuvių istoriografiją. Monografijos autorę recenzentas vadina kvalifikuota ateitininkų išeivijos istorijos specialiste, kurios knyga „neturėtų užsigulėti knygynų lentynose“.

 

Kronikoje Libertas Klimka apžvelgia per 50 metų nueitą Baltijos šalių mokslo istorikų ir filosofų konferencijų kelią bei 2008-ųjų spalio 9–10 d. Rygoje įvykusios XXIII Baltijos šalių mokslo istorijos konferencijos darbą. Renata Jariomčenkaitė, Rūta Ringytė, Simona Stankutė pasakoja apie VPU IF studentų viešnagę 2009 m. kovo mėnesį Vroclave, o Valdas Selenis ir Simona Stankutė – apie Deimanto Karvelio disertacijos gynimą Vytauto Didžiojo universitete. Kronikoje taip pat publikuojamas istoriko Liudo Glemžos komentaras kronikai „Dar kartą apie Gegužės 3-ios dienos konstituciją“.

 

Sandra Grigaravičiūtė