„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
34 tomas. Turinys
Spausdinti
B. DUNDULIS
Istorijos mokslo labui

D. KARVELIS
1764 metų Vilniaus generalinė konfederacija

N. STRAKAUSKAITĖ
Iš lietuviškosios Viliaus Gaigalaičio veiklos Mažojoje Lietuvoje

V. PUKIENĖ
Lietuvių švietimo draugijų padėtis panaikinus spaudos draudimą

J. SKIRIUS
Lietuvos ir JAV santykiai Paryžiaus taikos konferencijoje 1919 metais

J. SIREIKA
Vietos savivaldybių naikinimas ir vykdomųjų komitetų sudarymas Lietuvoje 1940–1941 metais

A. JAKUBČIONIS
Būties amplitudė

A. VISOCKIS
Kas buvo dėstoma aukštuose moterų kursuose XX amžiaus pradžioje

R. BOGDAN
Lietuvos dvasininkų kelionės XVIII amžiaus II pusėje

D. MARKIŠKA–MIŠLIAKOVA
1876 metų Balandžio sukilimas Bulgarijoje Plovdivo metropolijos laiškuose ir inteligentijos likimas

G. VON RAUCH
Baltijos valstybių istorija

Z. NORKUS
Droizeniškieji istorijos metodologijos metmenys

E. BAKONIS
Zenonas Ivinskis ir istorija mokykloje

S. STAŠAITIS
Istorijos mokytojų rengimas pereiti nuo mokinių mokymo prie mokymosi

V. MATULAITIS
Toronto Maironio lietuvių mokyklos kronika

A. JANUŽYTĖ
V. PUKIENĖ
Konferencija Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti 80-mečiui paminėti

L. KLIMKA
Regioninė konferencija „Istorija reformuojamoje Lietuvos mokykloje: aktualijos ir perspektyvos“