„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
12-2 tomas. Turinys
Spausdinti
V. LESČIUS
R. KRUTULYTĖ
Vietinės darbo žmonių deputatų tarybos, gerinant žemės ūkio kadrų sudėtį tarybų Lietuvoje, 1953–1965 metais

S. OVERAITĖ
Tarybų Lietuvos kaimo moterų dalyvavimas, organizuojant kolūkių visuomeninį ūkį

B. DAŠČIORAS
Lietuvos ir Vokietijos ekonominės derybos 1922–1923 metais

S. LAZUTKA
1920 m. Kauno įgulos kareivių sukilimo revoliucinio komiteto narys Mykolas Rozėnas

A. STRAŽAS
Makso Badeniečio politika Lietuvos klausimu. Atgailavimas ar veidmainystė?

A. VAITKŪNAS
V. Leninas apie agrarinę krizę Anglijoje XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje

L. BIČKAUSKAS-GENTVILA
Žemės nuoma Lietuvoje (1861–1905)

A. ŠIDLAUSKAS
Istorijos vadovėliai Lietuvoje XVIII a. paskutiniame ketvirtyje

E. GUDAVIČIUS
Valstiečiams pavadinti vartojami terminai I Lietuvos statute

R. VARAKAUSKAS
Lietuvos ir Livonijos prekybiniai santykiai XIII–XIV a. pirmojoje pusėje

P. KULIKAUSKAS
Piliakalnio kaimo Rasių apylinkės Vilkaviškio rajono piliakalnis ir jo tyrinėjimai 1961 metais