„Istorija“. Mokslo darbai. 85 tomas
Kas naujo?
Spausdinti

Paulius Bugys nagrinėja du XIV a. pab.–XV a. pr. ir XV a. I p.–vidurio kardokšnius iš Vilniaus Žemutinės pilies teritorijos ir daro išvadą, kad „vienalaikiai šių ginklų analogai iš kitų Europos šalių liudija apie pastovius to meto LDK kontaktus su Vakarais ne tik politiniu lygmeniu, bet ir karyboje ar kasdieniame gyvenime“.

Norbertas Černiauskas analizuoja bedarbių organizuotumą ir veiklą Lietuvoje 1918–1940 m. bei atskleidžia, kokiomis formomis jie siekė atkreipti valdžios ir visuomenės dėmesį į nedarbą. Autorius daro išvadą, kad „išorinės jėgos bedarbių organizavimuisi įtakos beveik neturėjo“, „vienintelė LKP sąmoningai ir aktyviai siekė palenkti bedarbius į savo pusę, tačiau šio tikslo pasiekti nepajėgė“.

Ingrida Jakubavičienė atskleidžia moters vietą Lietuvos sportiniame gyvenime XX a. 3–4-ajame dešimtmetyje, ypatingą dėmesį atkreipdama į tautininkų sporto politikos ypatumus, „siaurinusius galimybes moterims savarankiškai organizuotis ir spręsti su moterų sportu susijusias problemas“.

Darius Alekna aptaria Bažnyčios Tėvų intelektualinio ir dvasinio palikimo sklaidą 1918–1940 ir 1944–1990 metais Lietuvoje ir lietuvių išeivijoje. Nepaisant daugelio skirtumų, abiem laikotarpiais autorius įžvelgia tradicijos vientisumą.

Ramunė Šmigelskytė-Stukienė tyrinėja valstiečių judėjimų istoriografiją, aiškina sąvokų „maištas“ ir „sukilimas“ prasmes. Autorė siekia atsakyti į klausimą, ar sinonimiškai vartotos šios sąvokos ir ar įmanu įžvelgti tam tikros pasipriešinimo valdžiai (tironijai) tipologijos taikymą lietuvių istoriografijoje. Konkrečiai analizuoja ir vertina 1769 m. Šiaulių ekonomijos valstiečių pasipriešinimo atvejį.

Benediktas Šetkus nagrinėja istorijos testų sudarymo bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams aspektus bei pateikia gaires šiuolaikiniams istorijos testams sudaryti.

Leidinyje viena recenzija. Regina Tamulaitienė vertina Artūro Poviliūno monografiją „Olimpinė Lietuva 1918–2008: lūžiai, etapai, pasauliniai kontekstai“ ir teigia, kad „tai reikšminga, išsami olimpinio sporto išklotinė, apibendrinanti ilgą ir sudėtingą Lietuvos valstybės olimpinės istorijos raidą“.

Kronikoje Ingrida Jakubavičienė pasakoja apie Kaune 2012 m. balandžio 6 d. Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje įvykusį Arvydo Anušausko knygos „Teroras 1940–1958 m.“ pristatymą.

Sandra Grigaravičiūtė