„Istorija“. Mokslo darbai. 94 tomas
94 tomas. Turinys
Spausdinti

Redaktorių kolegija

IŠ TAUTOS PRAEITIES/ FROM THE PAST OF THE NATION

Živilė Girdžiutė
Šauliai – 1941 m. birželio sukilėliai: Kretingos apskrities atvejis / Riflemen – Insurgents of June 1941: Case Study of Kretinga District

Regina Laukaitytė
Represijas išgyvenusių dvasininkų padėtis sovietinėje Lietuvoje /Situation of Formerly Repressed Priests in Soviet Lithuania

ISTORINIAI LIETUVOS KAIMYNAI / HISTORICAL NEIGHBOURS OF LITHUANIA

Andrzej Wazny
Prokuratūros modelio formavimasis Lenkijoje / The Polish Public Prosecutor’s Office System – Its Evolution towards the Present Form

KULTŪRINĖ ATMINTIS / CULTURAL MEMORY

Andrea Griffante
Savo valstiečių beieškant. Dėl valstiečių simbolinio įpilietinimo Lietuvoje XIX a. pab.–XX a. pr. / In Search of Our Peasants. On the Process of Symbolic Peasant Integration in Lithuania (Late 19th Century– Early 20th Century)

POŽIŪRIS / ATTITUDE

Rokas Sinkevičius
Pranašiški sapnai partizanų, politinių kalinių ir tremtinių atsiminimuose / Prognostic Dreams in the Memoirs of Freedom Fighters, Political Prisoners and Exiles

RECENZIJOS / REVIEW

Ieva Anušauskaitė, Kristina Jankauskaitė, Vilius Šadauskas
Lietuvių pasaulis ar lietuviai pasaulyje? / Lithuanian World or Lithuanians in the World?

KRONIKA / CHRONICLES

Valdas Selenis
Disertacija apie Lietuvos istoriografiją ir visuomenę 1904–1940 metais / Doctoral Theses on Historiography and Society, 1904–1940

Benediktas Šetkus
Istorijos mokytojų mokytojas – Stanislovas Stašaitis / The Best Teacher of History: Stanislovas Stašaitis