Išleistas 95-as „Istorijos“ numeris

Arvydas Malonaitis tęsia pradėtą XIV–XVI a. kirvių tyrimą, – apžvelgia penties, liemens / pleišto ir ašmenų, koto kiaurymės ypatybes. Autorius pagrindžia kirvių skirstymą į du tipus, parodo „senosios tradicijos pabaigą ir naujosios pradžią“.

Domininkas Burba straipsnyje aptaria XVIII a. plėšimus Vilniaus pavieto bajorų bylose. Autorius iškelia ir svarsto pagrindines plėšimų tyrimo istoriniame kontekste (terminologijos, ryšių su kitais nusikaltimais, erdvės) problemas.

Vitalija Stravinskienė nagrinėja 1944–1951 m. Vilniaus miesto demografinę raidą bei ją lėmusius socialinius-ekonominius veiksnius. Autorė atskleidžia, kaip iki Antrojo pasaulinio karo buvęs „daugiatautis Vilnius buvo perkurtas į daugiatautį“.

Algis Bitautas straipsnyje analizuoja naujausių laikų (1990–2014 m.) vadovėliuose pateiktas kontroversiškas (1923 m. Klaipėdos „sukilimo“, pokario rezistencijos 1944–1953 m., ir kt.) temas. Pagrindiniu vertinimo kriterijumi autorius pasirinko daugiaperspektyvio požiūrio raišką.

Leidinyje yra viena recenzija. Aldona Gaigalaitė vertina Alfonso Eidinto knygą „Aleksandras Stulginskis ir jo epocha“. Recenzentės manymu, knyga yra įdomi savo struktūra, t. y. sujungia tris atskirus veikalus į vieną, – glaustą Lietuvos istoriją, nuosekliau aprašančią 1920–1926 metus, Aleksandro Stulginskio gyvenimo istoriją, atskleidžiančią skirtingas asmenybės puses ir prezidento kalbų ir kitų to meto dokumentų rinkinį.

Leidinyje yra viena kronika. Kronikoje Aldona Vasiliauskienė pristato Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ 100-mečio paminėjimo renginius.

Indrė Januškevičiūtė