„Istorija“. Mokslo darbai. 96 tomas
Arūnas Gudinavičius, Gintarė Nagytė. Knygynų geografija Lietuvoje 2013 metais
Spausdinti

2014, t. 96, Nr. 4, p. 98–132 / Vol. 96, No. 4, pp. 98–132, 2014
http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2014.14

Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Knygotyros ir dokumentotyros institutas, Universiteto g. 3, Vilnius, el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Anotacija. Straipsnyje išanalizuota knygynų išsidėstymo ir asortimento dydžio situacija Lietuvoje geografiniu (išsidėstymo) aspektu 2013 metais. Susisteminti prieinami duomenys apie knygynų egzistavimą Lietuvos teritorijoje XVII–XX amžiais, nustatytas veikiančių knygynų skaičius Lietuvoje 2013 metų pradžioje, išanalizuoti jų išsidėstymo ypatumai, priklausomybė nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėse, apskaičiuotas vidutinis asortimento dydis šiuolaikiniame knygyne. Identifikuoti didžiausią rinkos dalį užimantys knygynų tinklai bei regionai, kuriuose knygynų galimai trūksta.

Raktiniai žodžiai: knyga, knygynas, Lietuva, knygynų geografija, knygynų tinklai, knygų asortimentas.

Abstract. The article analyses the situation of arrangement and range of bookstores in Lithuania in terms of their geography (distribution) in 2013. The available data on the existence of bookstores in the territory of Lithuania in the 17th–20th century were systemized; the number of functioning bookstores in Lithuania in the beginning of 2013 was determined; the peculiarities of their distribution and their dependence on population numbers were analysed; the average size of the range in a contemporary bookstore was calculated. The bookstore chains taking the largest market share as well as the regions where bookstores are potentially lacking were identified.

Key words. Book, bookstore, Lithuania, bookstore geography, bookstore chains, book range.

Įvadas

Įsigalint skaitmeninei informacijai, populiarėjant skaitmeninėms knygoms keičiasi tradicinių knygynų reikšmė. Vieni uždaromi, kiti atidaromi naujose vietose – vyksta nuolatiniai geriausios vietos knygų prekybai ieškojimai. Apžvelgus prieinamus šaltinius apie įvairiais laikotarpiais Lietuvoje veikusius knygynus į akis krinta, kad visuminė Lietuvos knygynų geografija (išsidėstymas) ir jų skaičiaus kitimas sistemiškai tirtas nebuvo, momentinė situacija fiksuota nebuvo. Tačiau galima rasti lokalių atvejų, kai autoriai nuo XX a. 9 dešimtmečio tirdami kitokias jiems rūpimas problemas nagrinėdavo ir knygynų išsidėstymą įvairiais laikotarpiais.

Vilius Užtupas 1980 metais [20] gana sistemiškai pateikia informaciją apie Lietuvoje vykusią knygų prekybą nuo XVI amžiaus, vėliau įsikūrusius ir iki XX amžiaus antrosios pusės veikusius knygynus. Vytautas Merkys rašė apie knygnešių veiklą [11], knygų platinimą XIX a. pab. – XX a. pr. [12]. Aušra Navickienė monografijoje [14] nagrinėja XIX amžiaus pradžios knygų gamybos, leidybos ir platinimo istoriją Lietuvoje. Domas Kaunas supažindina [3] su Mažojoje Lietuvoje (lietuvių apgyventa teritorija, apėmusi šiaurinę Prūsijos dalį) veikusiais knygynais. Genovaitė Raguotienė analizavo [18] lietuvių spaudos knygynus 1904–1918 metais, atkreipdama dėmesį ir į geografinius aspektus. Audronė Glosienė [1] domėjosi Vakarų Europos knygynais prieškariniame Kaune, Stefanija Zemlickienė [21] analizavo Antano Zemlickio knygyną Vilniuje XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje, Tomas Petreikis [17] rašė apie Žemaitijos knygų kultūrą bei knygynus vienoje ar kitoje vietovėje Žemaitijoje, Jekaterina Kosakovskaja [5] nagrinėjo knygų leidybą nacių okupacijos metais paminėdama ir knygų platinimo vietas. Vladas Žukas aprašė Švyturio bendrovės [24], leidusios ir platinusios knygas, veiklą 1918–1931 metais paminėdamas vietoves, kuriose veikė tai bendrovei priklausę knygynai, o plačiau apie knygų platinimo geografiją 1918–1940 metais jis užsimena kitoje savo knygoje [23] pateikdamas ir konkrečius kai kurių knygynų adresus. A. Glosienė, D. Kaunas, A. Navickienė ir Vanda Stonienė bendrame veikale [2] analizuodami lietuvišką knygą nuo rašto atsiradimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje iki 1990 metų pateikia ir duomenų apie tuo laikotarpiu egzistavusius knygų platinimo būdus ir vietas. Vanda Stonienė [19] rašė apie XIX amžiaus pabaigos bei XX amžiaus pradžios Lietuvos knygą, užsimindama ir apie knygų platinimo vietų išsidėstymą. Nijolė Lietuvninkaitė [8] monografijoje nagrinėja Kauno miesto lietuviškos knygos svarbą išvardindama ir nemažai knygų prekybos vietų to meto Kaune. Visi šie autoriai, siekdami kitų tikslų, apžvelgdavo tik tam tikruose Lietuvos regionuose esančių knygynų skaičių ar išsidėstymą XVIII–XX amžiais, o XXI amžiaus knygynų situacija išsidėstymo aspektu Lietuvoje nėra analizuota.

Šio tyrimo objektas – Lietuvos teritorijoje esantys knygynai (įskaitant specializuotus ir literatūros ne lietuvių kalba knygynus) ir jų tinklai. Knygynų tinklu vadinsime vienam savininkui priklausančią „organizaciniu atžvilgiu susietų įstaigų sistemą“ [7], turinčią du ar daugiau knygynų. Tyrime nedalyvavo knygų prekybos vietos, kuriose knygų prekyba sudaro labai mažą dalį visos prekybos atžvilgiu ir kurios nevadina savęs knygynais. Tai mažmeninės spaudos kioskai, degalinės, prekybos tinklai, kurie paprastai užsiima maisto produktų bei kasdienio vartojimo produktų pardavimu, tačiau taip pat prekiauja riboto kiekio tam tikrų kategorijų knygomis (dažniausiai populiariosios grožinės, receptų ir patarimų literatūros, vaikų literatūros). Nors paprastai pastarojo tipo prekybos subjektai turi platų prekybos vietų tinklą, tačiau juose knygų pardavimui skiriama itin mažai prekybinio ploto bei parduodamas labai mažas ir tik tam tikrų kategorijų knygų asortimentas (pavyzdžiui, turizmo literatūros, kelių eismo taisyklių, vaikiškos literatūros). Tyrime taip pat nedalyvavo internetiniai knygynai.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti knygynų išsidėstymo ir asortimento dydžio situaciją 2013 metų pradžioje Lietuvoje geografiniu (išsidėstymo) aspektu. Išsikelti tokie uždaviniai:

 1. Išanalizuoti ir susisteminti prieinamus duomenis apie knygynų Lietuvos teritorijoje egzistavimą XVII–XX amžiais ir sudaryti sąlygas geriau suvokti šių laikų knygynų išsidėstymo situaciją, nustatyti, kiek knygynų veikė Lietuvoje 2013 metų pradžioje;
 2. Išanalizuoti knygynų išsidėstymo ypatumus, priklausomybę nuo gyventojų skaičiaus bei tokio pasiskirstymo priežastis;
 3. Įvardinti didžiausią rinkos dalį užimančius knygynus;
 4. Nustatyti asortimento dydį šiuolaikiniuose knygynuose, identifikuoti didžiausią asortimentą turintį Lietuvos knygyną;
 5. Identifikuoti Lietuvos regionus, kuriuose knygynų galimai trūksta.

Tyrimo eiga buvo suskirstyta į keturis etapus. Pirmas etapas buvo vykdomas 2013 metų sausio pirmą savaitę, antras etapas – sausio 2–4 savaitėmis. Trečias ir ketvirtas etapai buvo vykdomi vasario–balandžio mėnesiais.

Pirmojo etapo metu, sudarant pirminį knygynų sąrašą, duomenims apie Lietuvoje esančius knygynus surinkti panaudotas duomenų rinkimo naudojant antrinius šaltinius metodas. Atlikus paieškas trijuose įmonių kataloguose (118.lt, rekvizitai.lt, 1588.lt) gautas pirminis knygynų su jų pavadinimais, savininkais, kontaktiniais duomenimis, adresais ir kitais duomenimis sąrašas.

Antrame etape apklausos metodas panaudojant elektroninį paštą ir telefoną leido surinkti trūkstamus duomenis (parduodamų knygų pavadinimų skaičių) ir patikslinti jau surinktą informaciją apie knygynus. Apklausos metu knygynų atstovų buvo prašoma nurodyti šiuo metu prekyboje esančių knygų pavadinimų skaičių. Atsakymą buvo galima rinktis iš intervalų skalės arba nurodyti tikslų skaičių, jei jis žinomas. Telefonu buvo tikslinamas iš tikrųjų veikiančių knygynų sąrašas. Paskambinus į kai kuriuos knygynus, kurių duomenys buvo įmonių kataloguose, paaiškėjo, kad knygomis jau neprekiauja. Taip nustatytas knygynų skaičius Lietuvoje 2013 metų pradžioje, sudarytas jų sąrašas ir patikslinti duomenys. Tyrimo metu nustatytas knygynų skaičius gali būti ir nevisiškai tikslus, nes ne su visais knygynais pavyko susisiekti ir įsitikinti, kad jie veikia, nors internete pateikta informacija rodė, kad jie veikia. Atsakymus dėl asortimento dydžio pavyko gauti iš 147 (iš 207) Lietuvoje veikiančių knygynų. Taip pat rezultatų tikslumui įtakos galėjo turėti ir tyrimo metu uždaromi arba atidaromi nauji knygynai. Pavyzdžiui, atliekant tyrimą Švenčionėliuose veikęs Švenčionių knygynas buvo likviduojamas. Jau atlikus tyrimą ir apibendrinus rezultatus buvo likviduotas Molėtų knygynas, o Vilniuje atidarytas knygynas Jauku.

Trečiame etape atlikus geografinį duomenų apdorojimą, knygynų išsidėstymas panaudojant jų adresą (miestą, gatvę, namo numerį bei pašto kodą), grafiškai pavaizduotas Lietuvos žemėlapyje. Tam panaudota Vilniaus universiteto įsigyta ArcGISOnline programinė įranga (vu-lt.maps.arcgis.com).

Ketvirtame etape atlikta duomenų analizė ir interpretacija. Surinkti, susisteminti ir patikslinti duomenys buvo analizuoti gyventojų skaičiaus, asortimento dydžio, teritoriniu ir kitais aspektais, interpretuoti ir padarytos išvados. Šiai analizei panaudota gyventojų skaičiaus savivaldybėse informacija, remiantis Statistikos departamento pateiktais duomenimis bei VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centroGIS-Centras“ Lietuvos erdvinės informacijos portale (geoportal.lt) teikiamais savivaldybių teritorinių ribų duomenimis.

Mokslinio tyrimo metu surinkti duomenys gali būti naudingi akademinei bendruomenei kaip šaltinis tolimesniems knygynų, jų išsidėstymo Lietuvoje tyrimams. Tyrimo informacija gali būti naudinga ir verslininkams – naujų knygynų steigėjams ar esamų savininkams, planuojantiems steigti naujas knygų prekybos vietas.

1. Knygynų skaičiaus kaita Lietuvos teritorijoje XVII–XX amžiuose

1.1. Knygų platinimas Lietuvoje XVIII amžiuje

Apie XVIII amžiuje Lietuvos teritorijoje veikusius knygynus išlikusių duomenų yra nedaug. Anot V. Užtupo, jau XVII amžiaus pradžioje minimi Vilniuje veikę knygynai, įsikūrę šalia knygrišių darbo vietų. Knygomis ir periodiniais leidiniais XVII a. viduryje – XVIII a. pradžioje prekiavo Vilniaus akademijos spaustuvė. Aptikta duomenų, kad XVIII amžiaus pabaigoje Vilniuje prekiauta iš Bazilijonų ir pranciškonų spaustuvių sandėlių, taip pat ir Vilniaus pijorų spaustuvių [20, 180]. A. Navickienė pastebi, kad Vilniuje XVIII amžiaus pabaigoje veikė vienas knygynas – Vilniaus vyriausiosios mokyklos knygynas [2, 120]. D. Kaunas rašo, jog XVIII amžiuje veikė maždaug 98 knygrišyklos ir knygynai, kurie buvo neatsiejami vienas nuo kito. Knygų spausdinimui ir prekybai po 1795 metų svarbūs tapo provincijos miestai. Lietuviškomis knygomis prekiavo dešimt knygų prekybininkų iš Vilniaus, Kražių, Žemaitijos [2, 67]. Didžiausia knygų paklausa ir pasiūla buvo Žemaitijoje, puikioje geografinėje padėtyje buvę Kražiai mažai atsiliko nuo Vilniaus. Žemaitijoje, Kražiuose, kurie tapo knygų prekybos centru regione bei antruoju Lietuvoje, knygininkai Juozapas Stirpeikis ir M. Maulevičius 1743-iais metais atidarė knygynų tinklą. Kretingoje, Telšiuose, Šiauliuose, Tveruose, Plungėje XVIII amžiuje taip pat veikė knygynai [17].

1.2. Knygynai ir knygų platinimas Lietuvoje XIX amžiuje

XIX amžiuje knygynų skaičius didėja. Knyga tampa viena pagrindinių prekybos įstaigų prekių, todėl tas prekybos įstaigas jau galima vadinti knygynais. Šio amžiaus žymiausias knygų prekybininkas buvo Juozapas Zavadzkis [20, 181]. Vilniuje 1803–1939 metais veikė jam priklausanti didžiausia bei moderniausia spaustuvė-knygynas. 1821 metais jis galėjo pasiūlyti 20 000 spaudinių pavadinimų [14, 243]. Šis knygynas pardavinėjo knygas, parašytas daugeliu kalbų, tai buvo skirtingų mokslo šakų knygos, taip pat jis turėjo didžiulį lietuviškų knygų skyrių. Vilniuje veikė ir daugiau knygynų. 1826 metais atidarytas knygynas Pilies gatvėje, jį atidarė Rubenas Rafalovičius ir prekiavo lietuviškomis knygomis, kurios buvo išleistos knygyno savininko lėšomis, bei kitomis knygomis [9, 21]. Anot V. Mirkino, Vilniuje 1835 metais buvo 5 knygynai (Zavadskio, Gliksbergo, Morico, Žulkovskio, Rubino) [13, 2]. 1853 metais Vilniuje, Švento Ignoto gatvėje, knygininkas S. Orgelbrandas [9, 20] atidarė knygyną su sandėliu, kuriame prekiavo bei skolino knygas. Didžiausią lietuviškų knygų skaičių savo knygyne, įkurtame taip pat Vilniuje, XIX amžiaus viduryje turėjo Š. Noimanas. Tuo pačiu laikotarpiu Vilniuje buvo atidarytas dar vienas knygynas, kurio savininkas buvo L. Krasnosielskis. N. Broida atidarė knygyną 1849 metais itin patogioje miesto vietoje, Rotušės pastate. Prabėgus ketveriems metams Vilniuje duris atvėrė ir pirklio M. Orgelbrando knygynas, kuris turėjo ganėtinai platų prancūzų, vokiečių, lenkų, anglų kalbomis išleistų knygų asortimentą, be to, jame buvo galima įsigyti ir lietuviškų leidinių [2, 123]. Albertas Syrkinas, spaustuvininkas, atidarė knygyną 1868 metais, čia taip pat buvo prekiaujama knygomis, kalendoriais iš užsienio [9, 20]. Pasak V. Užtupo, Vilniuje nuo XIX amžiaus ketvirtojo dešimtmečio nuolat veikė nuo 5 iki 10 knygynų, o šio amžiaus pabaigoje knygynų skaičius išaugo iki dvidešimties. A. Navickienė rašo, kad Vilniuje XIX amžiuje su kiekvienu dešimtmečiu atsirasdavo po maždaug tris knygynus, tad per septynis dešimtmečius Vilniuje buvo įsteigti 49 nauji knygynai. Knygų prekybos įstaigos buvo steigiamos privačiai, jų savininkai nebebuvo tik organizacijos, vienuolynai ar kolegijos, tai buvo pavieniai, atskiri asmenys. Veikiantys knygynai nebuvo vienodi, jie skyrėsi parduodamų knygų asortimentu, specializavosi pagal kalbą, naujas ir jau naudotas knygas. Taip pat knygynuose pradeda rastis ir kitokių prekių – muzikos reikmenų, šventųjų paveikslų, natų sąsiuvinių [14, 239].

Antras pagal dydį to meto Lietuvos miestas Kaunas aktyvesnės knygų prekybos sulaukė tik XIX amžiaus penktajame dešimtmetyje. 1844 metais Kaune buvo atidarytas pirmasis knygynėlis, jo savininkas buvo Šaja Belostockis, po mažiau nei dešimtmečio Kaune duris atvėrė ir Samuelio Gotkevičiaus knygynas. Vilhelmas Miuleris, turėjęs knygyną Kaune šio amžiaus šeštojo dešimtmečio pabaigoje, bendradarbiavo su J. Zavadzkio knygynu Vilniuje. Jis iš J. Zavadzkio knygyno pirkdavo lietuviškas knygas, kurias parduodavo savo knygyne Kaune [14, 249]. XVIII amžiaus pabaigoje knygynų skaičius Kaune pradeda smarkiai augti ir jau iki XX amžiaus pirmojo dešimtmečio išauga iki 85 knygynų [8, 219].

XIX amžiaus trečiajame dešimtmetyje Suvalkuose buvo įkurtas pirmasis knygynas ir šiuo laikotarpiu čia veikė trys knygynai [2, 123]. O jau XIX amžiaus pradžioje Žemaitijoje nebeliko nė vieno knygyno. Anot Tomo Petreikio, tą nulėmė „LDK politiniai kataklizmai “ [16]. 1853 metais M. Valančiaus iniciatyva Varniuose buvo atidarytas pirmasis knygynas ne didžiajame šalies mieste, o provincijoje. Tai buvo Vilniuje veikusio knygyno filialas. Matome, kad jau XIX amžiuje radosi knygynų tinklų užuomazgų. Minėtas knygynas dešimt metų buvo pagrindinis knygų platinimo centras regione. 1864 metais knygynas buvo uždarytas [16]. Be stacionarių knygynų knygas platindavo ir pavieniai žmonės, kurie įsigydavo jas Vilniaus knygynuose [2, 123]. 1861 metais Šiauliuose buvo atidarytas knygynas, o 1898 metais – dar vienas knygynas, nes skaitytojų poreikiai didėjo, gyventojų skaičius nuo 1861 metų išaugo kone 2, 5 karto.

XIX amžiaus pabaigoje spaudos draudimo laikotarpiu lietuviškas knygas platindavo knygnešiai. V. Merkys [11, 202] pateikia duomenų apie įkliuvusius knygnešius – tai rodo, kuriuose regionuose buvo platinamos knygos ir kita lietuviška spauda. Knygnešius sąlyginai galima būtų pavadinti mobiliaisiais knygynais, kurie rizikuodami keliavo ir taip platino knygas. V. Stonienė [2, 147] teigia, kad spaudos draudimo laikotarpiu buvo apie 3 000 knygnešių.

1.3. Knygynai Lietuvoje XX amžiuje

Po lietuviškos spaudos atgavimo pačioje XX amžiaus pradžioje knygynai steigėsi itin sparčiai – paprastai šalia lietuviškų bibliotekų ir mokyklų. 1904 metais spalio 12 d. (25 d.) buvo atidarytas pirmasis P. Vileišio lietuviškas knygynas Lietuvoje (1 il.), Vilniuje – Vilniaus žinios [18, 51]. Tuo metu Vilniuje veikė 41 knygynas. 1912 m. pabaigoje P. Vileišis knygyną likvidavo, o knygas nupirko Marija Šlapelienė, kuri kartu su vyru Jurgiu Šlapeliu Vilniuje įkūrė savo knygyną (veikė iki 1945 m.). 1913 metais Vilniuje buvo jau 60 knygų prekybos vietų, įskaitant ir mažas, smulkias įmones, prekiaujančias knygomis.

1 il. „Vilniaus žinių“ knygyno reklama to paties pavadinimo laikraštyje
1 il. „Vilniaus žinių“ knygyno reklama to paties pavadinimo laikraštyje

XX amžiuje Vilniuje kūrėsi mažiau knygynų nei Kaune. 1905 metais Kaune buvo atidaryti du knygynai. Vienas iš jų – Juozo Naujalio knygynas – tapo pirmuoju lietuvišku knygynu šiame mieste [8, 223]. Anot V. Užtupo [20, 182], prieš karą Kauno mieste veikė apytiksliai dvidešimt knygynų, tiksliau juos būtų galima pavadinti knygynėliais, nes jie buvo nedideli, darbuotojų juose dažniausiai buvo vos vienas, jis ir atliko knygų pardavėjo funkciją. Po pirmojo pasaulinio karo Kaune veikė jau apie 50 knygynų ir knygynėlių. Vienas didesnių knygynų, veikęs XX amžiaus pradžioje, buvo Dirvos knygynas, įsikūręs Laisvės alėjoje 80. Vėliau šis knygynas persikėlė į kitą amžiaus pradžioje knygyną turėjo ir kitame Lietuvos mieste – Marijampolėje, tuometėje Piliečių aikštėje, namo numeris 13. Šis knygynas buvo ne vienintelis Marijampolėje minimu laikotarpiu. XX amžiaus pirmojoje pusėje čia duris atidarė dar vienuolika knygynų, kurių savininkai buvo ir žydai. Anot V. Žuko, šis Dirvos knygynas Marijampolėje turėjo apskrities knygyno statusą, neįvardytą viešai [23].

Trečiojo dešimtmečio pabaigoje tos pačios bendrovės Dirva knygyną buvo galima rasti vietą, miesto centrą, į Pažangos rūmus, kurių adresas – Laisvės alėja 29. Bendrovė Dirva XX ir Vilniuje, tuometėje Gedimino gatvėje. Šiuo laikotarpiu Vilniuje, senamiestyje, veikė M. Šlapelienės knygynas, taip pat dar keturi knygynai, priklausę Spaudos fondui, J. Karvelio prekybos rūmams, Šv. Kazimiero draugijai, įmonei Šviesa [23]. Bendrovė Švyturys XX amžiaus pradžioje turėjo ne tik leidyklą, tačiau ir porą knygynų Vilniuje ir Kaune. Didžiausią šios bendrovės asortimento dalį sudarė vadovėliai, skirti mokymo įstaigoms. 1919 metais Vilniuje buvo įkurtas Vilniaus centrinis knygynas, kai kurias knygas pirkdavęs iš Švyturio knygyno [24].

1905 metais Plungėje atidarytas Stanislovo Biknevičiaus knygynas bei dar keli knygynai Palangoje, Šiauliuose, Tauragėje ir Kupiškyje. 1905–1907 metais, anot G. Raguotienės, „knygynai tada kūrėsi „kupetomis“: tarp Židikų ir Kretingos jų buvę net vienuolika“ [18, 63]. XX amžiaus pradžioje knygynai kūrėsi ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Kaune, Vilniuje ar Šiauliuose, bet taip pat ir Marijampolėje, Kretingoje, Vilkaviškyje, Biržuose ir kt. bei kaimeliuose ar mažuose miesteliuose. 1911–1914 metai buvo palankūs knygynų atsiradimui Lietuvoje – per šiuos metus įsteigta apie 30 lietuviškų knygynų. Lietuvoje be lietuviškų knygynų taip pat egzistavo ir knygas užsienio kalbomis siūlančių knygynų. 1911 metais Kaune iš viso veikė 115 knygynų – lietuviškų ir nelietuviškų. 1923 metais Kultūros bendrovė atidarė knygyną Šiauliuose, Dvaro gatvėje 83. Šis knygynas buvo ypatingas tuo, jog knygomis prekiavo ne tik tiesiogiai atėjus klientui, bet priimdavo užsakymus ir knygas siųsdavo paštu. Kauno Aušros knygynas pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais buvo kone didžiausias ir svarbiausias knygynas Lietuvoje. Kaune, Laisvės alėjoje,1921 metais duris atvėrė Literatūros knygynas – gavę visus leidimus jį atidarė Leiba Boleslavskis ir Moisejus Lvovičius. Knygyno asortimentą sudarė mokslo leidiniai, vadovėliai ir kitokios knygos. Antrojo dešimtmečio viduryje Kaune buvo leista atidaryti Vyties knygyną. Kaune, Laisvės alėjoje, atidarytas Vairo bendrovės knygynas savo filialus įkūrė ir skirtingose Kauno miesto vietose, ir mažesniuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose, tokiuose kaip Utena, Rokiškis, Panevėžys, Kėdainiai, Kalvarija, Vilkaviškis, Šiauliai, Kretinga, Mažeikiai, Alytus. Pastebima, kad XX amžiuje atidaryti knygynai nebuvo tik knygų pardavimo vietos, neretai knygynai atlikdavo ir leidėjo funkciją [22].

XX amžiaus pradžios knygynuose daugiausiai buvo pardavinėjamos grožinės literatūros knygos, tai sudarė kone 50 procentų knygynų asortimento. Nemažą dalį užėmė mokslo ir mokslo populiarinimo knygos, religinė literatūra užėmė daugiau nei 20 procentų asortimento, prekiauta knygomis amatų bei politikos tematika [18, 69].

XX amžiaus trečiajame dešimtmetyje Lietuvoje atidaromi vakarų kultūros knygynai. 1924 metais Kaune buvo atidarytas vokiečių knygynas, po kelerių metų dar keletas vokiškų knygynų, iš kurių vienas atidarytas ir Vilniuje [1, 109]. Šie knygynai pasižymėjo aptarnavimo kokybe, profesionalumu, taip pat kokybiška literatūra. A. Zemlickas ir E. Matuzevičius 1941 metų pabaigoje – 1942 metų pradžioje įkūrė knygyną, kuris turėjo ne tik prekiauti, bet ir spausdinti knygas. Šis laikotarpis buvo labai sunkus, nes vokiečių valdžia, okupavusi Lietuvą, visais įmanomais būdais trukdė atidaryti knygynus. Vilniuje, Vokiečių gatvėje, buvo atidarytas knygynas be leidimo (jis gautas tik po pusės metų) [21, 122].

Informacijos apie knygynų išsidėstymą sovietmečiu nėra daug. Albinas Vaičiūnas, istorikas, literatūros kritikas, Vilniaus centrinio knygyno direkcijos direktorius (nuo 1964 metų), 2013 metų gruodžio 2 dieną per interviu pateikė įdomios informacijos apie Vilniaus knygynus sovietmečiu iki knygynų privatizavimo 1994 metais. Anot A. Vaičiūno, knygynus buvo stengiamasi steigti kiekviename miesto rajone, šalia prekybos centrų, didžiųjų parduotuvių. Per pokalbį buvo įvardyta, kad Lietuvoje buvo dešimt – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Utenos, Alytaus, Marijampolės, Telšių ir Mažeikių – zonų, turėjusių jungtinius knygynus.

Vilniaus jungtinio knygyno zonai priklausė du miestai (Vilnius ir Druskininkai) ir penki rajonai: Vilniaus rajonas su dviem knygynais Nemenčinėje ir „miestelyje, kuris tuo metu buvo seniūnijos centras, Minsko kryptimi“ (pavadinimas A. Vaičiūno neįvardintas), Trakų rajonas, kuriame veikė penki knygynai (Trakų rajoninis, Grigiškių knygynas, Lentvario knygynas, Vievio knygynas ir Elektrėnų knygynas), Širvintų rajonas, kuris turėjo du knygynus (Širvintų rajoninis ir Musninkų knygynas), Šalčininkų rajonas – du knygynus (Šalčininkuose ir Eišiškėse) bei Varėnos rajonas taip pat turėjo du knygynus (Varėnos rajoninis ir Merkinės knygynas). Iki 1964 metų Vilniaus mieste buvo 20 knygynų. Po 1964 metų Vilniaus zonos jungtinį knygyną sudarė 44 knygynai, o Vilniaus mieste veikė 31 knygynas bei 79 knygų kioskai. Druskininkuose veikė du knygynai.

Minėti knygynai Vilniaus mieste buvo skirstomi į specializuotus ir nespecializuotus. A. Vaičiūnas pabrėžė, kad knygynų specializacijos buvo skirstomos į dar dvi rūšis. Pirmoji, žanrinė, specializacija, kai knygynai prekiavo tik vienos rūšies leidiniais, pavyzdžiui, vien muzikos, dailės ar mokslo literatūra. Specializuotais knygynais taip pat buvo vadinami ir tokie knygynai, kurie prekiavo įvairių žanrų leidiniais, tačiau knygų prekybos salės neturėjo ir knygomis prekiavo tik jas prenumeruodami (pavyzdžiui, knygynas Knyga paštu) arba knygas parduodavo prekybos kioskams ar mažiems įstaigų knygynėliams (neturėdami tiesioginio kontakto su galutiniu pirkėju). Didžiausias tų laikų Vilniaus miesto knygynas buvo Vilniaus centrinis knygynas. Šis knygynas buvo universalus, prekiavo įvairių žanrų literatūra, siuntė knygas į užsienį – knygyne įsigytą literatūrą pirkėjas galėjo iš karto išsiųsti į kitą šalį.

XVIII–XX amžiais Lietuvos knygų leidyboje ir prekyboje būta nemažai pakilimų ir nuosmukių. Dėl politinės, kultūrinės ir socialinės aplinkos veiksnių knygynų skaičius, knygų leidybos tiražai tai mažėjo, tai didėjo. Vis dėlto pastebimos didžiulės Lietuvos gyventojų, leidėjų, knygininkų pastangos leisti knygas ir steigti jų prekybos vietas. Nepriklausomybės atgavimo išvakarėse, 1985 metais, anot V. Stonienės, visoje šalyje buvo 184 knygynai, taip pat veikė knygomis prekiavę kioskai, kurių šalyje buvo dar 200. Iš minėto skaičiaus knygynų daugiausiai buvo įstaigų, prekiaujančių įvairia literatūra, tačiau buvo ir specializuotų knygynų, kurie platino tik vienos rūšies literatūrą [19, 90].

2. Knygynai Lietuvoje XXI amžiuje

XXI amžiaus pradžioje knygų leidybą ir prekybą ėmė stipriai veikti sparti informacinių komunikacinių technologijų raida. Knygynas jau nebėra vienintelė knygų prekybos vieta. Internetinės technologijos įgalino prekybininkus savo produkciją siūlyti internetiniuose knygynuose, taip leisdami skaitytojui įsigyti knygas nekeliant kojos iš namų. Netgi tradicinių knygynų savininkai ėmė siūlyti įsigyti knygas jiems priklausiančiuose internetiniuose knygynuose už žemesnę kainą. Knygynai ėmė kurtis dideliuose prekybos centruose. Knygos pradėtos platinti degalinėse, maisto prekių parduotuvėse.

2.1. Knygynų skaičius Lietuvos savivaldybėse

Tyrimo metu nustatyta, kad 2013 metų pradžioje Lietuvoje buvo 207 knygynai (pasiskirstę 60 savivaldybių; 1 priedas). Sudarytas pasiskirstymo arba karščio žemėlapis (angl. heatmap) gerai vizualiai pavaizduoja Lietuvos vietas, kuriose knygynų susitelkę daugiausia (2 il. – mėlyna spalva pereinanti į geltoną). Akivaizdžiai matyti, kad daugiausia knygynų susitelkė daugiausiai gyventojų turinčioje vietoje, Vilniaus mieste, – beveik trečdalis visų Lietuvos knygynų. Kaunas yra gerokai blankesnis, o likę didieji miestai Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys – vos įžiūrimos dėmės.

2 il. Karščio žemėlapis: didžiausios knygynų sankaupos Lietuvos teritorijoje 2013 metų pradžioje
2 il. Karščio žemėlapis: didžiausios knygynų sankaupos Lietuvos teritorijoje 2013 metų pradžioje

Detalesnį knygynų išsidėstymą galima matyti žemėlapyje, paruoštame panaudojant klasterizavimą (3 il.) – mažesniu kaip 8 km atstumu nutolę knygynai apjungiami į klasterį. Matome, kad Lietuvos teritorija yra gana tolygiai padengta pavienių knygynų, o jų didžiausios sankaupos yra didžiausiuose šalies miestuose.

3 il. Klasterizuotas knygynų pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje 2013 metų pradžioje
3 il. Klasterizuotas knygynų pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje 2013 metų pradžioje

Siekiant aptikti vietoves (savivaldybes), kuriose knygynų yra daug, o kuriose jų trūksta, sudaryta Lietuvos savivaldybių ir jose esančių knygynų skaičiaus lentelė (1 lentelė) bei žemėlapis, kuriame spalvomis vizualiai pavaizduotas knygynų skaičius Lietuvos savivaldybėse (4 il.). Matome, kad daugiausiai knygynų yra didžiausią gyventojų skaičių turinčiose miestų savivaldybėse: Vilniaus miesto savivaldybėje (67), Kauno miesto savivaldybėje (30), Klaipėdos miesto savivaldybėje (12), Šiaulių miesto savivaldybėje (10) bei Panevėžio miesto savivaldybėje (9).

1 lentelė. Knygynų skaičius savivaldybėse 2013 metais

Savivaldybė

Knygynų skaičius

Vilniaus m. sav.

67

Kauno m. sav.

30

Klaipėdos m. sav.

12

Šiaulių m. sav.

10

Panevėžio m. sav.

9

Alytaus m. sav.

6

Mažeikių r. sav.

5

Marijampolės sav.

4

Kretingos r. sav.

4

Druskininkų sav., Kauno r. sav., Raseinių r. sav., Tauragės r. sav.

po 3

Kėdainių r. sav., Lazdijų r. sav., Palangos m. sav., Plungės r. sav., Prienų r. sav., Telšių r. sav., Ukmergės r. sav., Utenos r. sav., Varėnos r. sav., Visagino sav.

po 2

Akmenės r. sav., Anykščių r. sav., Biržų r. sav., Elektrėnų sav., Ignalinos r. sav., Jonavos r. sav., Joniškio r. sav., Jurbarko r. sav., Kaišiadorių r. sav., Kalvarijos sav., Kelmės r. sav., Klaipėdos r. sav., Kupiškio r. sav., Molėtų r. sav., Neringos sav., Pakruojo r. sav., Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav., Radviliškio r. sav., Rokiškio r. sav., Skuodo r. sav., Šakių r. sav., Šalčininkų r. sav., Šilalės r. sav., Šilutės r. sav., Širvintų r. sav., Vilkaviškio r. sav., Vilniaus r. sav.

po 1

Alytaus r. sav., Birštono sav., Kazlų Rūdos sav., Pagėgių sav., Rietavo sav., Šiaulių r. sav., Švenčionių r. sav., Trakų r. sav., Zarasų r. sav.

knygynų nėra

Duomenys rodo, kad Lietuvoje yra devynios savivaldybės iš šešiasdešimties, kuriose knygynų visai nėra (1 lentelė; 4 il.). Matyti, kad knygynų visai nėra naujai (po 2009 metų reformos) įkurtose savivaldybėse (Kazlų Rūdos sav., Pagėgių sav., Rietavo sav.), o dviejose naujai įkurtose savivaldybėse (Elektrėnų sav. ir Kalvarijos sav.) yra po vieną knygyną. Šių naujai suformuotų savivaldybių rajono centrai yra nedideli miesteliai, neturintys tradicijų būti tam tikros teritorijos centru, tad tikėtina, kad tai padarė įtaką ir knygynų nebuvimui juose. Pažymėtina, kad daugelis savivaldybių, kuriose nėra knygynų, yra mažai nutolusios nuo regionų centrų arba didžiųjų Lietuvos miestų. Galima manyti, kad knygynai tose savivaldybėse nėra atidaromi, nes gyventojai, tikėtina, ir dirba ir apsiperka regiono centruose ar didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Tarp 28 savivaldybių, kuriose yra tik po 1 knygyną, vyrauja rajonų savivaldybės. Yra du atvejai, kai miesto savivaldybė turi knygynus, tačiau gaubiančiojoje rajono savivaldybėje jų nėra: Alytaus ir Šiaulių miesto savivaldybės turi atitinkamai 6 ir 10 knygynų, kai tuo tarpu Alytaus ir Šiaulių rajono savivaldybės neturi nė vieno. Tikėtina, kad šių savivaldybių gyventojai apsiperka regiono centruose – Alytaus ir Šiaulių miestuose.

4 il. Knygynų skaičius Lietuvos savivaldybėse 2013 metais
4 il. Knygynų skaičius Lietuvos savivaldybėse 2013 metais

2.2. Gyventojų skaičiaus ir knygynų santykis savivaldybėse

2013 metų pradžioje Lietuvoje buvo beveik 3 mln. gyventojų. Palyginę savivaldybių gyventojų skaičių ir jose esančių knygynų skaičių gauname, kad vidutiniškai vienam Lietuvos knygynui tenka 14 393 gyventojai. Daugiausia gyventojų gyvena Vilniaus miesto savivaldybėje (0, 54 mln., penktadalis Lietuvos gyventojų) [15], knygynų čia taip pat daugiausia – 67.

Išanalizavus gautus duomenis matyti, kad vienam knygynui skirtinguose miestuose ar rajonuose tenka labai skirtingas skaičius žmonių (5 il).

5 il. Gyventojų skaičius vienam knygynui Lietuvos savivaldybėse 2013 metais
5 il. Gyventojų skaičius vienam knygynui Lietuvos savivaldybėse 2013 metais

Vilniaus rajono savivaldybės knygynui tenka didžiausias skaičius žmonių, lyginant su visais Lietuvos knygynais (2 lentelė). Tačiau galima daryti prielaidą, kad Vilniaus rajono gyventojai paprastai dirba ir apsiperka Vilniaus mieste, tad faktiškas aptarnaujamų pirkėjų skaičius gali būti kitoks. 3 lentelės duomenys rodo, kad mažas gyventojų skaičius vienam knygynui dar ne visada kliūtis egzistuoti knygynui.

2 lentelė. Lietuvos savivaldybės, kuriose vienam knygynui tenka daugiausiai gyventojų (mažiausia konkurencija)

Savivaldybė

Gyventojų skaičius vienam knygynui

Vilniaus r. sav.*

95114

Klaipėdos r. sav.*

51731

Jonavos r. sav.

45195

Šilutės r. sav.

43440

Vilkaviškio r. sav.

41163

Radviliškio r. sav.

40658

* – rajonų savivaldybės, kurios gaubia didelius centrus – miestų savivaldybes

3 lentelė. Lietuvos savivaldybės, kuriose vienam knygynui tenka mažiausiai gyventojų (didžiausia konkurencija)

Savivaldybė

Gyventojų skaičius vienam knygynui

Neringos sav.

2724

Druskininkų sav.

7094

Palangos m. sav.

7698

Vilniaus m. sav.

8041

Alytaus m. sav.

9575

Kretingos r. sav.

10184

Atskirai paanalizuokime didžiųjų Lietuvos miestų savivaldybėse esančių knygynų skaičių. Iš 4 lentelėje pateiktų duomenų matome, kad vidutinis gyventojų skaičius vienam knygynui didžiuosiuose miestuose yra panašus – visur jis yra mažesnis už Lietuvos vidurkį. Didžiausia konkurencija (vienas knygynas aptarnauja mažiausią gyventojų skaičių) yra Vilniuje (8041 gyventojai vienam knygynui) ir tai suprantama: Vilniaus gyventojai Lietuvoje turi didžiausią perkamąją galią, tad šis miestas patrauklus knygynų savininkams. Mažiausia konkurencija yra Klaipėdoje (13 241 gyventojas vienam knygynui). Kauno, Šiaulių ir Panevėžio miestų situacija beveik vienoda – vienas knygynas aptarnauja per 10 tūkst. gyventojų.

4 lentelė. Knygynų statistika didžiausiose Lietuvos savivaldybėse

Savivaldybė

Gyventojų skaičius (2013)

Knygynų skaičius (2013)

Gyventojų skaičius 1 knygynui

Vidutinis asortimento dydis

Vilniaus m. sav.

538747

67

8041

9217

Kauno m. sav.

307498

30

10250

6003

Klaipėdos m. sav.

158891

12

13241

12500

Šiaulių m. sav.

106847

10

10685

8944

Panevėžio m. sav.

97589

9

10843

7000

Žinodami vidutinį vieno Lietuvos knygyno aptarnaujamų gyventojų kiekį pažvelkime į savivaldybes, kuriose knygynų nėra. Nors Zarasų (17 715 gyventojai) ir Švenčionių (26 880) savivaldybių gyventojų skaičius ir viršija vidutinį vieno knygyno aptarnaujamų gyventojų kiekį, jos turi rajonų centrus be knygynų – tyrimo metu rasti duomenys apie prieš kelerius metus veikusius knygynus, tačiau šiuo metu jau nebeveikiančius. Panašu, kad šių savivaldybių gyventojai savo buvusiuose knygynuose pirko tiek mažai, kad knygynai negalėjo išsilaikyti. Jei knygynų duomenis palygintume su žurnalo Veidas paskelbtais savivaldybių reitingais [6], matome tam tikrą koreliaciją: savivaldybės be knygynų yra apatinėse reitingo eilutėse (Zarasų sav. reitinge užima 58 vietą iš 60, Alytaus raj. – 53, Pagėgių sav. – 48). Reitingą sudaro daug parametrų, tačiau su užimama savivaldybės vieta labiausiai sutampa socialinių pašalpų gavėjų 1 tūkst. gyventojų rodiklis. Daugiausiai tokių gavėjų taip pat yra savivaldybėse, kurios yra paskutinėse reitingo vietose ir visiškai neturi arba turi po vieną knygyną. Tad galima įžvelgti tendenciją: kuo daugiau gaunančiųjų pašalpas, tuo mažiau toje vietoje reikalingas knygynas.

Gan išskirtinė Trakų rajono situacija. Rajonas minėtame savivaldybių reitinge užima net 12 vietą, jame gyvena net 33 943 gyventojų (lyg ir pakaktų erdvės 2 ir daugiau knygynams), bet knygyno nėra nė vieno. Panašu, kad čia veikia Vilniaus faktorius – Trakai yra netoli Lietuvos sostinės, tad veikiausiai Trakų rajono gyventojai atvažiuoja ir dirbti, ir apsipirkti ten. Pagėgių (9 166 gyventojai), Rietavo (8 419 gyventojų) savivaldybėse gyventojų skaičius mažesnis nei vidutinis Lietuvos knygyno aptarnaujamų gyventojų kiekis, ir knygynų juose nėra. Šių savivaldybių gyventojus, tikėtina, aptarnauja Tauragės ar Šilutės rajonų knygynai, esantys gerokai didesniuose rajonų centruose, kur gyventojai, matyt, įpratę vykti apsipirkti.

Išskirtiniai atvejai yra kurortinių miestų savivaldybės. Pavyzdžiui, Neringos savivaldybė, kurioje gyvena vos 2 724 gyventojai (tai yra pati mažiausia savivaldybė Lietuvoje pagal gyventojų skaičių), turi vieną knygyną. Tikėtina, kad jis išsilaiko iš ypač vasaros laikotarpiu suvažiuojančių ilgalaikių poilsiautojų. Tuo tarpu, nors Birštono savivaldybėje gyvena beveik du kartus daugiau žmonių nei Neringos savivaldybėje (4 476 žmonės), knygyno nėra nė vieno. Ko gero, įtaką daro kurorto dydis – tai bene mažiausias Lietuvos kurortas su vis dar menkai išvystyta paslaugų infrastruktūra. Kurortinėms Druskininkų (3 knygynai) ir Palangos (2 knygynai) miesto savivaldybėms vienam knygynui tenka apie 7 000 gyventojų – tai taip pat gerokai mažesnis skaičius už vidutinį. Panašu, kad mažą gyventojų skaičių kompensuoja atvykstantys poilsiautojai – į minėtus kurortus paprastai vykstama ilgesniam laikui (savaitgaliui ar visai savaitei), tad spėjama užsukti ir į knygynus. Kitaip yra Anykščiuose. Nors Anykščiai kartais vadinami literatūros sostine, tačiau joje tėra vienas knygynas, aptarnaujantis 27 526 gyventojus ir miesto svečius (pagal gyventojų skaičių ten galėtų būti du knygynai). Tikėtina, kad čia veikia du faktoriai. Pirmas – ekonominis: Anykščių sav. užima paskutinę vietą savivaldybių reitinge, joje vienas iš didžiausių socialines pašalpas gaunančių skaičius bei didžiausias pensininkų skaičius, tad gyventojų perkamoji galia bene mažiausia Lietuvoje. Antras faktorius – tai specifinis vienos dienos kurorto statusas. Nors turistų rajonas sulaukia nemažai, bet tai kurortas, į kurį dažniausiai važiuojama vienai dienai, be nakvynės, tad knygoms pirkti nelieka nei laiko, nei poreikio.

2.3. Knygynų tinklai

Analizuojant knygynų duomenis buvo nustatyta jų priklausomybė knygynų tinklams. Didžiausi ir daugiausiai filialų Lietuvoje turintys knygynų tinklai yra Vaga (UAB „Vagos prekyba“, įkurta 1997 metais) ir Pegasas (UAB „ALG knygynai“, įkurta 2003). Šių tinklų knygynai gana tolygiai pasiskirstę po visą Lietuvos teritoriją. 2013 metų pradžioje Vaga jų turėjo po 33, Pegasas – 31 knygyną. Trylika Vagos tinklo ir keturi Pegaso knygynai veikia franšizės pagrindu ir dauguma jų yra mažesniuose Lietuvos miestuose. Abu šie tinklai priklauso įmonių grupėms, kurios turi ir knygų leidyklas (Vaga ir Alma littera). Remiantis knygynų pateiktais trumpais veiklos aprašymais matyti, kad šių tinklų veiklos kryptys yra tokios pačios, knygynų asortimentas panašus. Abu šie didieji knygynų tinklais nemažai knygynų turi atidarę prekybos centrų patalpose. Juose žmonių srautai per dieną yra sąlyginai dideli, tad knygyno sėkmei sąlygos palankios.

Be šių dviejų didžiųjų tinklų, Lietuvoje yra ir daugiau įmonių, kurios valdo daugiau nei vieną knygyną. Galima išskirti tris vidutinio dydžio tinklus: Rotas (UAB „Rotas“ priklauso 7 knygynai), Knygų pasaulis (UAB „Knygų aibė“ priklauso 6 knygynai) ir Humanitas (UAB „Humanitas“ priklauso 6 knygynai). Beje, tyrimo metu UAB „ALG knygynai“ buvo paskelbusi apie ketinimą įsigyti Humanito knygynų tinklą. Taip pat yra 9 mažų knygynų tinklų savininkai, kuriems priklauso po du knygynus (IĮ „Retro knygos“, Lietuvos edukologijos universitetas, UAB „Abonentas“, UAB „Farbalita“, UAB „Litterula“, UAB „Raidžių lanka“, UAB „Varėnos knyga“, UAB „Žiburio knygynas“, VŠĮ „Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla“). Tinklams priklausančių knygynų skaičiai pateikti 6 paveiksle.

6 il. Lietuvos knygynų tinklai 2013 metų pradžioje
6 il. Lietuvos knygynų tinklai 2013 metų pradžioje

Analizuojant knygynų rinką pagal turimų knygynų skaičių (7 il.) matome, kad abu didieji tinklai (Pegasas ir Vaga) pagal knygynų skaičių turi 31 procentus visos rinkos, vidutiniai ir mažieji tinklai turi dar po 9 procentus rinkos, tuo tarpu pavieniai knygynai sudaro apie 51 procentą rinkos skaičiuojant pagal knygynų skaičių.

7 il. Rinkos pasidalijimas pagal knygynų skaičių 2013 metų pradžioje
7 il. Rinkos pasidalijimas pagal knygynų skaičių 2013 metų pradžioje

Lyginant knygynų tinklų dalį rinkoje pagal pajamas yra kitokia situacija. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2013 m. liepos mėn., palyginti su 2012 m. liepos mėn., tarp mažmeninės prekybos įmonių didžiausia apyvarta buvo specializuotų knygynų. Ji padidėjo 26, 4 proc. (bendra mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) didėjo 7, 9 procento) [10]. Matome (8 il.), kad knygų mažmeninė prekyba beveik pasiekė prieš krizinį (2008 metais – 96,74 mln. Lt) lygį ir 2012 metais siekė 92, 85 mln. lt. Galime įvertinti dviejų didžiųjų tinklų rinkos dalį skaičiuojant pajamomis. Ta dalis nuosekliai didėja nuo 2004 metų, kai ALG knygynai ir Vagos prekyba pradėjo intensyvią plėtrą. 2011 metais ALG knygynai pajamos sudarė 50 proc., o Vagos prekybos pajamos sudarė 17,5 proc. nuo visos mažmeninės knygų rinkos prekybos pajamų. Apskritai tais metais abu tinklai užėmė 67, 5 proc. – du trečdalius rinkos. Reikia atkreipti dėmesį, kad lyginami skirtingi duomenų šaltiniai: visos mažmeninės knygų rinkos duomenys yra Lietuvos statistikos departamento [4], o knygynų tinklų – jų pačių spaudos pranešimuose skelbti duomenys. Įdomu pastebėti, kad kriziniais metais (2009–2010) abu tinklai duomenų apie pajamas neskelbė – tikėtina, kad tuo metu pajamos krito. Duomenų už 2012 metus kol kas nepaskelbė ir ALG knygynai.

8 il. Knygų prekybos rodikliai 1998–2012 metais
8 il. Knygų prekybos rodikliai 1998–2012 metais

2.4. Knygynų asortimento dydis

Gauti rezultatai rodo, kad vidutinis asortimentas Lietuvos knygynuose – apie 9 tūkst. knygų pavadinimų. Reikia atsižvelgti į tai, kad asortimento dydis nustatyti tik apie 60 proc. visų knygynų, tad skaičiuojant vidutinį asortimento dydį gali būti paklaida. Taip pat pasitaikė atvejų, kad kai kurie knygynai neteisingai interpretuodavo klausimą „Kiek skirtingų pavadinimų knygų šiuo momentu turite prekyboje?“ ir netiksliai apibūdindavo savo asortimento dydį. Taip pat šiame tyrime nebuvo tirta kokybinė asortimento sudėtis, tik kiekybinė.

Paanalizuokime knygynų vidutinį asortimento dydį didžiausiuose Lietuvos miestuose (žr. 4 lentelę). Iš lentelėje pateiktų rezultatų matome, kad lyginant 5 didžiausius Lietuvos miestus, didžiausio asortimento knygynų yra Klaipėdoje, tuomet Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Kaune. Asortimentų dydis neatitinka miestų dydžių. Nors Vilnius yra didžiausias Lietuvos miestas pagal gyventojų skaičių, jame yra daugiausiai knygynų, tačiau pagal vidutinį asortimento dydį jis užima antrąją vietą po Klaipėdos. Sudėtinga be papildomų tyrimų paaiškinti Kauno knygynų asortimento mažumą ir Klaipėdos knygynų asortimento didumą. Vienas iš veiksnių galėtų būti tai, kad Klaipėdoje yra vos keli (3 iš 12) mažesni, tinklams nepriklausantys knygynai, o tyrimo duomenys rodo, kad tokių knygynų asortimentas statistiškai mažesnis. Galbūt tai mažesnės konkurencijos ar Mažosios Lietuvos krašto tradicijų pasekmė? Kaunas, būdamas antras pagal dydį ir knygynų skaičių miestas, pagal vidutinį asortimento dydį knygynų penketuke užima paskutiniąją vietą. Vienas iš paaiškinimų galėtų būti didesnis mažų knygynų skaičius (13 iš 30). Nors Vilniuje yra panaši mažųjų knygynų proporcija kaip Kaune (32 iš 67), tačiau Vilniuje taip pat yra ir didžiausius asortimentus turintys knygynai Lietuvoje.

Analizuojant knygyno asortimento dydžio priklausomybę nuo tinklo dydžio, kuriam knygynas priklauso (9 il.), matome, kad didžiausią vidutinį asortimentą (vidutiniškai 11833 knygų pavadinimų) galime rasti vidutinio dydžio tinkluose – Roto, Knygų pasaulio ir Humanito knygynuose. Didžiųjų tinklų knygynai gali pasiūlyti kiek mažiau, vidutiniškai po 10057 pavadinimų knygų. Dar mažesnius asortimentus turi mažieji (dviejų) knygynų tinklai ir pavieniai knygynai.

9 il. Lietuvos knygynų asortimento dydžio priklausomybė nuo knygynų tinklo 2013 metų pradžioje
9 il. Lietuvos knygynų asortimento dydžio priklausomybė nuo knygynų tinklo 2013 metų pradžioje

32 Lietuvos knygynai pirkėjams gali pasiūlyti didesnį nei vidutinį asortimentą – apie 10–20 tūkst. skirtingų knygų pavadinimų (tokį intervalą pasirinko patys knygynai). Didžioji knygynų dalis (16) yra įsikūrę Vilniuje. Didžiausią asortimentą turintis knygynas yra ir didžiausią prekybos plotą (apie 2, 7 tūkst. kv. km.) visose Baltijos šalyse turintis Pegaso tinklo knygynas Vilniaus Akropolio prekybos ir pramogų centre (Ozo g. 25, Vilnius) – apie 15 tūkst. skirtingų knygų pavadinimų. Šis knygynas dar labiau praplečia jau įprastą knygyno – kanceliarinių ar knygyno ir kavinės derinį – pradeda prekiauti susijusiomis produktų grupėmis. Jo asortimente didelis ne tik knygų (tarp jų ir knygų užsienio (rusų ir anglų) kalbomis) asortimentas, bet šalia kanceliarijos atsiranda ir numizmatikos, dailės priemonių skyriai, įvairūs lavinantieji žaislai.

Mažiausią knygų pavadinimų skaičių turintis knygynas taip pat yra įsikūręs Vilniuje – tai Valstybės biudžetinė įstaiga Lietuvos statistikos departamentas, jo lentynose yra tik 39 knygų pavadinimai. Knygyne pardavinėjama tik Lietuvos statistikos departamento spausdinti leidiniai, čia yra biblioteka, kurioje maždaug 10 000 leidinių iš skirtingų 35 pasaulio šalių, tačiau tomis knygomis nėra prekiaujama ir jomis naudotis galima tik bibliotekos-knygyno patalpose. Lietuvos biblijos draugijos knygynas turi 135 knygų pavadinimus, jis įsikūręs taip pat Vilniuje. Trečiasis mažiausią asortimentą turintis knygynas yra, kaip jie patys save apibūdino, mažas katalikiškas knygynas Špitolė, įsikūręs Kretingoje. Lietuvoje yra 12 knygynų, kurių asortimento dydis yra 500 ir mažiau knygų pavadinimų (5 lentelė).

5 lentelė. Mažųjų knygynų asortimento dydis

Knygynas

Savivaldybė

Asortimento dydis

Lietuvos statistikos departamentas

Vilniaus. m. sav.

39

Lietuvos biblijos draugijos knygynas

Vilniaus. m. sav.

135

Špitolė

Kretingos raj. sav.

200

Aleksandro Stulginskio universiteto knygynas

Kauno raj. sav.

iki 500

Angevida

Kauno m. sav.

iki 500

DijanosPenkauskienės parduotuvė

Raseinių raj. sav.

iki 500

Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos knygynas

Vilniaus. m. sav.

iki 500

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro knygynas

Vilniaus. m. sav.

iki 500

Reformatų knygynas

Vilniaus. m. sav.

iki 500

Rūdninkų knygynas

Vilniaus. m. sav.

iki 500

Teisinės informacijos departamento knygynas

Vilniaus. m. sav.

iki 500

Vilniaus dailės akademijos knygynas

Vilniaus. m. sav.

iki 500

Daugiausiai (aštuoni) mažųjų knygynų yra Vilniaus miesto savivaldybėje. Po vieną yra Kauno miesto, Kauno rajono, Raseinių rajono bei Kretingos rajono savivaldybėse. Knygynai, kurių asortimentą sudaro 500 ir mažiau knygų pavadinimų, daugiausiai yra institucijų arba draugijų, juose prekiaujama tų institucijų ar draugijų išleistomis knygomis, šie knygynai gali būti vadinami specializuotais dėl parduodamų leidinių pobūdžio. Tokie knygynai yra labai priklausomi nuo institucijos, departamento ar kitos įstaigos, kurioms jie priklauso, nes patys būdami savarankiški ir parduodantys tik vienos institucijos leidinius jie veikiausiai neišsilaikytų, tačiau būdami kaip papildoma organizacijos veikla gali egzistuoti. Be to, galima daryti prielaidą, kad tai yra patogu ir pirkėjui, nes norėdamas įsigyti tam tikros organizacijos leidinį, tarkim Lietuvos Statistikos departamento, jis žino, kur jam kreiptis, kad tokį leidinį įsigytų. Mažųjų knygynų sąraše yra trys knygynai, kurie priklauso privatiems asmenims. Pavyzdžiui, vienas jų Rūdninkų knygynas, kaip teigiama, orientuojasi į išskirtinio skonio skaitytoją ir parduoda tik rinktines, aukštą vertę turinčias knygas.

2.5. Knygynų pobūdis

Remiantis surinktais duomenimis galima pastebėti, kad visi Lietuvoje esantys 207 knygynai dažniausiai prekiauja ne tik knygomis. Dažnas knygynas šalia knygų pirkėjui gali pasiūlyti ir kanceliarinių prekių, taip pat pratybų sąsiuvinių moksleiviams, žemėlapių, atvirukų, skirtukų ir kitų smulkių prekių. Tokias prekes parduoda ir didžiuosiuose, ir mažuosiuose miestuose esatys knygynai, nesvarbu, koks jų dydis. Dauguma prekių, kurias galima rasti knygynuose, yra susijusios su knyga, žiniomis, mokymusi. Tačiau pasitaiko, kad knygyne galima įsigyti dovanėlių kūdikio gimimo proga, galvosūkių, stalo žaidimų, reikmenų kompiuterių ekranams prižiūrėti, kompaktinių plokštelių. Pegaso tinklo knygynai siūlo įsigyti ir suvenyrinių puodelių, dantų šepetėlių laikiklių, šokolado ir netgi augalų sėklų, kurios parduodamos kaip suvenyras dovanų pakuotėje. Yra knygynų (ypač priklausančių Vagos tinklui), kurie veikia kartu su kavą siūlančiomis įmonėmis. Panevėžio rajone, Ramygaloje, veikiantis knygynas Šviesva ne tik prekiauja knygomis, tačiau siūlo ir unikalią paslaugą – knygų nuomą. Čia galima išsinuomoti knygą, kaip teigiama, net ir pačią naujausią ir brangiausią, vos už du litus. Knygynas vieną savo patalpų sieną skyrė parodoms, tad knygyno lankytojai gali ne tik įsigyti ar išsinuomoti reikiamą leidinį, bet taip pat ir pažiūrėti į menininkų sukurtus darbus.

Dauguma Lietuvos knygynų siūlo įvairaus žanro knygų: grožinės literatūros, mokslinės literatūros, mokyklinių vadovėlių, laisvalaikio literatūros, meno albumų, enciklopedijų, literatūros užsienio kalbomis. Kai kurie knygynai, paprastai įsikūrę didžiuosiuose šalies miestuose, yra specializuoti, jie prekiauja tik antikvarinėmis knygomis (Lofanta Kaune, Knygos namai Vilniuje), aukštos meninės vertės knygomis (Rūdininkų knygynas Vilniuje), ezoterine literatūra (Ezoterinės literatūros knygynas ir Ezoterinis centras AUM Kaune, Zodiakas Vilniuje ir Zodiakas Panevėžyje), natų knygomis (Natų knygynas Vilniuje) ar teisine literatūra (Teisinės informacijos departamento knygynas Vilniuje). Religine literatūra prekiauja knygynas Knygų klėtis Mažeikiuose, Panevėžio vyskupijos katechetikos centro knygynas Panevėžyje, Lietuvos biblijos draugijos knygynas ir Reformatų knygynas Vilniuje. Naudotomis knygomis prekiaujama didžiuosiuose Lietuvos miestuose Vilniuje (Knygavisiems.lt, Knygos namai, Mint Vinetu), Kaune (Žmonių knygos), Klaipėdoje (Retro knygos), Šiauliuose (Sielai) ir Panevėžyje (Perskaitytų knygų geras knygynas).

Knygynų tinklas Knygų pasaulis, kurį valdo įmonė UAB „Knygų aibė“, visuose šešiuose savo knygynuose prekiauja tik literatūra rusų kalba, tokie jų knygynai yra Vilniuje, Visagine ir Klaipėdoje. Didžiausias knygomis rusų kalba prekiaujantis knygynas Homosapiens yra Vilniuje. Literatūros rusų kalba poreikis šiose Lietuvos vietovėse yra didžiausias, nes būtent čia gyvena daugiausia rusakalbių žmonių. Taip pat yra knygynų, kurie prekiauja knygomis lenkų kalba, jie įsikūrę Vilniuje (Elephas, Ninora) ir Eišiškėse (Polskaksięgarnia w Ejszyszkach).

Išvados

 1. Atlikus surinktų duomenų apie knygynus analizę nustatyta, kad 2013 metų pradžioje Lietuvoje buvo 207 veikiantys knygynai. Šis skaičius yra momentinis situacijos atvaizdas, nes knygynų atsiradimas ir išnykimas yra nuolatinis procesas.
 2. Nors iš pirmo žvilgsnio geografiškai Lietuvos teritorijoje knygynai išsidėstę gana tolygiai (priklausomai nuo gyventojų skaičiaus), tačiau tyrimo duomenys parodė, kad knygynų buvimas arba nebuvimas susijęs ir su ekonominiais tam tikrų savivaldybių rodikliais. Savivaldybėse, kuriose yra santykinai didelis socialinių pašalpų gavėjų ir pensininkų skaičius, knygynų yra gerokai mažiau nei ekonomiškai stipresnėse savivaldybėse.
 3. Yra savivaldybių, neturinčiu knygynų. Šio reiškinio priežastys įvairios. Knygynų nebuvimą sąlygoja geografinė situacija – netoli savivaldybių be knygynų (Trakų raj., Alytaus r. sav., Šiaulių raj.) yra didelių miestų savivaldybės. Prasta savivaldybių ekonominė būklė ir maža jų gyventojų perkamoji galia taip lemia knygynų nebuvimą tose savivaldybėse (Švenčionių raj., Zarasų raj., Anykščių raj.), kuriose gyventojų skaičius viršija vidutinį vieno Lietuvos knygyno aptarnaujamų gyventojų skaičių ir šalia nėra didelio miesto savivaldybės. Trečia priežastis tiesiog per mažas gyventojų ir knygynų lankytojų skaičius (Birštono sav.) arba naujai įkurtos savivaldybės yra labai mažos (Kazlų Rūdos, Pagėgių, Rietavo savivaldybės).
 4. Lyginant penkis didžiausius Lietuvos miestus pastebėta, kad didžiausia konkurencija dėl pirkėjų yra Vilniuje, o mažiausia – Klaipėdoje.
 5. 5. Didžiausią knygų asortimentą siūlo didžiųjų ir vidutinių tinklų knygynai. Tuo tarpu mažieji knygynai, kurie dažnai parduoda tam tikros tematikos knygas, turi mažesnį asortimentą. Didžiausiu Lietuvos knygynu galima laikyti Pegaso knygyną Vilniuje (Ozo g. 25). Jis siūlo apie 15 tūkst. knygų pavadinimų.
 6. Daugiausiai knygynų veikia Vilniaus mieste – beveik trečdalis visų Lietuvos knygynų. Pagal jų pavadinimų skaičių čia veikia daugiausia didžiųjų (siūlančių apie 15 tūkst. knygų pavadinimų), taip pat ir mažųjų (siūlančių iki 500 knygų pavadinimų) knygynų. Kaune telkiasi vidutinio dydžio knygynai. Nustatyta, kad didžiausias vidutinis knygyno asortimento dydis yra Klaipėdoje (tikėtina, kad tai iš dalies lemia mažas mažųjų knygynų skaičius mieste), mažiausias – Kaune.
 7. Lietuvoje yra du dideli knygynų tinklai, pagal knygynų skaičių užimantys 31 procentą rinkos, pagal pajamas – 67, 5 procentus šalies rinkos: UAB „ALG knygynai“, valdantys knygynų tinklą Pegasas, ir UAB „Vagos prekyba“, kuriai priklauso knygynų tinklas Vaga. Identifikuoti trys vidutinio dydžio tinklai (Rotas, Knygų aibė ir Humanitas), turintys19 knygynų.
 8. 8. Nustatytos vietovės (Trakų raj., Švenčionių raj., Zarasų raj.), kuriose knygynų šiuo metu nėra, tačiau, atsižvelgiant į pakankamą gyventojų skaičių jose ir galimą ekonominės situacijos gerėjimą, tikėtina, kad knygynai galėtų veikti ir išsilaikyti. Perspektyvų turi ir Birštono savivaldybė – aktyvesnė kurorto veikla pritraukiant daugiau ilgalaikių svečių į miestą sudarytų palankias sąlygas knygynui atsirasti.

Šaltiniai ir literatūra

 1. GLOSIENĖ, Audronė. Vakarų Europos literatūros knygynai prieškariniame Kaune. Knygotyra, 1995, t. 21 (28), p. 108–112.
 2. GLOSIENĖ, Audronė; KAUNAS, Domas; NAVICKIENĖ, Aušra; STONIENĖ Vanda. Lietuviškoji knyga: istorijos metmenys: nuo rašto atsiradimo LDK iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. Vilnius: Vilspa, 1996. 226 p.
 3. KAUNAS, Domas. Mažosios Lietuvos knygynai. Vilnius: Lietuvos knygų rūmai, 1992. 294 p.
 4. Knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (G4761). Lietuvos statistikos departamentas, 2013 [žiūrėta 2013-11-02]. Prieiga per internetą: .
 5. KOSAKOVSKAJA, Jekaterina. Knygų leidyba Lietuvoje nacių okupacijos metais (1941–1944). Knygotyra, 2011, t. 57, p. 100–123.
 6. KUČINSKAITĖ, Jonė, KAIRIENĖ, Rasa. 2013 metų savivaldybių reitingas. Veidas, 2013, nr. 38, p. 26–31.
 7. Lietuvių kalbos žodynas (t. I–XX, 1941–2002) [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005 (atnaujinta versija, 2008) [žiūrėta 2013-05-27]. Prieiga per internetą: .
 8. LIETUVNINKAITĖ, Nijolė. Kauno senoji knyga: raiška ir plėtotė 18431918 metais. Vilnius: Versus aureus, 2006. 312 p.
 9. MATULAITYTĖ, Stasė. Knygų prekyba – senosios Vilniaus universiteto observatorijos bibliotekos komplektavimo šaltinis. Knygotyra, 1995, t. 21(28), p. 20–28.
 10. Mažmeninė prekyba ir maitinimas 2013 m. liepos mėn. Pranešimai spaudai. Lietuvos statistikos departamentas, 2013 [žiūrėta 2013-11-02]. Prieiga per internetą: .
 11. MERKYS, Vytautas. Knygnešių laikai 1864-1904. Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1994. 418 p.
 12. MERKYS, Vytautas. Lietuvos valstiečiai ir spauda XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Vilnius: Mokslas, 1982. 271 p.
 13. MIRKINAS, Vladimiras. Vilniaus knygynai kviečia. Vilnius: Mintis, 1968. 32 p.
 14. NAVICKIENĖ, Aušra. Besikeičianti knyga XIX amžiaus pirmosios pusės Lietuvoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 384 p.
 15. Oficialiosios statistikos portalas, Lietuvos statistikos departamentas, 2013 [žiūrėta 2013-11-02]. Prieiga per internetą: .
 16. PETREIKIS, Tomas. Regioninės knygos samprata ir apibrėžtis (Žemaitijos knygos pavyzdžiu). Knygotyra, 2009, t. 53, p. 85–111.
 17. PETREIKIS, Tomas. Žemaitijos knygos kultūra. Magistro baigiamasis darbas. Vilniaus universitetas. Vilnius, 2010. 219 p.
 18. RAGUOTIENĖ, Genovaitė. Lietuvos spaudos knygynai 1904–1918 m. Knygotyra, 1995, t. 21 (28), p. 51–81.
 19. STONIENĖ, Vanda. Lietuvos knyga ir visuomenė: Nuo spaudos draudimo iki nepriklausomybės atkūrimo (18641990). Vilnius: Versus aureus, 2006. 128 p.
 20. UŽTUPAS, Vilius. Nuo autoriaus iki skaitytojo. Vilnius: Mokslas, 1980. 204 p.
 21. ZEMLICKIENĖ, Stefanija. Antano Zemlicko antikvarinis knygynas Vilniuje 1942–1944 m. Knygotyra, 1995, t. 21 (28), p. 121–125.
 22. ŽUKAS, Vladas. Bendrovės knygoms leisti ir platinti 1918–1940. Vilnius: Baltos lankos, 1998. 351 p.
 23. ŽUKAS, Vladas. Dirvos bendrovė knygoms leisti 19181940. Vilnius: Baltos lankos, 1994. 175 p.
 24. ŽUKAS, Vladas. Švyturio bendrovė knygoms leisti ir platinti 1918–1931. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1998. 170 p.

Komentarai

Tyrimo rezultatai buvo paskelbti Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto organizuotoje tarptautinėje knygotyros konferencijoje „Tradicinė ir skaitmeninė leidyba mažoje šalyje: patirtys ir perspektyvos“, 2013 m. rugsėjo 26–27 dienomis Vilniuje. Pranešimą „Knygynų geografija Lietuvoje: šiandienos situacija“ skaitė Arūnas Gudinavičius ir Gintarė Nagytė.

Priedas

Lietuvos knygynų sąrašas (2013 metų pradžia)

Nr.

Knygyno pavadinimas

Įmonės pavadinimas

Tinklas

Adresas

Miestas

Savivaldybė

Pašto kodas

1

A. Beržanskio IĮ

A. Beržanskio IĮ

Birutės g. 2

Skuodas

Skuodo r. sav.

LT-98116

2

Akademinė knyga

Humanitas, UAB

Humanitas

Universiteto g. 4

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01122

3

Akademinis knygynas

Humanitas, UAB

Humanitas

K. Donelaičio g. 52

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44244

4

Aleksandro Stulginskio universiteto knygynas

Aleksandro Stulginskio universitetas

Studentų g. 11

Akademija

Kauno r. sav.

LT-53361

5

Alytaus knygynas

Knygų namai LT, UAB (Vagos prekyba franšizė)

Vagos prekyba

Santaikos g. 34G

Alytus

Alytaus m. sav.

LT-62123

6

Alytaus verslo inovacijų centro akademinis knygynas

Alytaus verslo inovacijų centras, VšĮ

Merkinės g. 2B

Alytus

Alytaus m. sav.

LT-62252

7

Angevida

Angevida, UAB

Tilžės g. 8A

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-47181

8

Antakalnio pelėda

Antakalnio pelėda, UAB

Antakalnio g. 67

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-10207

9

Atrask save

Atrask save, VšĮ

Vytauto g. 3

Kretinga

Kretingos r. sav.

LT-97131

10

Atžalynas

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, VŠĮ

LRSL

Antakalnio g. 97

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-10218

11

Baltų lankų knygynas

Baltų lankų leidyba, UAB

Palangos g. 4

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01117

12

Centrinis knygynas

Centrinis knygynas, UAB

Laisvės al. 81

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44297

13

D. Gailiuvienės knygynas

D. Gailiuvienės įmonė

Telšių g. 2

Plungė

Plungės r. sav.

LT-90162

14

D. Maciunskienės knygynas

D. Maciunskienės PĮ

Dariaus ir Girėno g. 23

Veisiejai

Lazdijų r. sav.

LT-67340

15

Deltos knyga

Deltos knyga, UAB

Vilniaus g. 118

Šiauliai

Šiaulių m. sav.

LT-76291

16

Didysis Pegasas, PC Akropolis

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Karaliaus Mindaugo pr. 49

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44333

17

Didysis Pegasas, PC Akropolis

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Taikos pr. 61

Klaipėda

Klaipėdos m. sav.

LT-91182

18

Didysis Pegasas, PC Akropolis

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Aido g. 8

Šiauliai

Šiaulių m. sav.

LT-78322

19

Didysis Pegasas, PC Akropolis

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Ozo g. 25

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-07150

20

Didysis Pegasas, PC Panorama

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Saltoniškių g. 9

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-08105

21

Dijanos Penkauskienės parduotuvė

Dijanos Penkauskienės parduotuvė

Vytauto g. 100

Ariogala

Raseinių r. sav.

LT-60260

22

Draugystė

Vagos prekyba, UAB

Vagos prekyba

Gedimino pr. 2 / Odminių g. 1

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01103

23

Ei, pelėda

V. Mauruko prekybos įmonė

Kauno g. 6

Marijampolė

Marijampolės sav.

LT-68176

24

Elephas

G. Latkovskio knygynas, PĮ

Olandų g. 11

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01100

25

Euroknyga

Euroknyga, VšĮ

A. Mickevičiaus g. 32

Šiauliai

Šiaulių m. sav.

LT-77168

26

Ezoterinės literatūros knygynas

A. Dikšaičio IĮ

K. Donelaičio g. 75B

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44249

27

Ezoterinis centras AUM

Ezoterinis centras AUM, IĮ

Kęstučio g. 83

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44299

28

Farbalita

Farbalita, UAB

Farbalita

P. Kalpoko g. 1

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44146

29

Farbalita

Farbalita, UAB

Farbalita

V. Krėvės pr. 97

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-50369

30

G. Valatkienės knygynas

G. Valatkienės knygynas

Vytauto g. 36

Jieznas

Prienų r. sav.

LT-59427

31

Gargždų knygynas

Gargždų knygynas, UAB

Klaipėdos g. 7A

Gargždai

Klaipėdos r. sav.

LT-96135

32

Gaublys

J. Ašmono IĮ

Taikos pr. 82–2

Klaipėda

Klaipėdos m. sav.

LT-93160

33

Homosapiens

Homosapiens, UAB

S. Žukausko g. 49

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-09131

34

Infodeka

Infodeka, UAB

Atgimimo g. 28

Ignalina

Ignalinos r. sav.

LT-30119

35

Jodonė

Jodonė, UAB

Žemaičių pl. 50

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-48258

36

Jonavos knyga

Jonavos knyga, UAB

Vytauto g. 2A

Jonava

Jonavos r. sav.

LT-55175

37

Jurbarko knygynas

Jurbarko knygynas, UAB

Vytauto Didžiojo g. 5

Jurbarkas

Jurbarko r. sav.

LT-74122

38

Jūrinė šarka

D. Olišauskienės įmonė

Dariaus ir Girėno g. 42

Kalvarija

Kalvarijos sav.

LT-69206

39

Kaita ir knyga

Kaita ir knyga, UAB

Šeškinės g. 32

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-07157

40

Kalbos

Humanitas, UAB

Humanitas

Trakų g. 5A

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01132

41

Kalbų centras

Humanitas, UAB

Humanitas

K. Donelaičio g. 61

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44245

42

Katalikų pasaulis

Katalikų pasaulio leidiniai, UAB

Pranciškonų g. 6

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01133

43

Keista

Buveinė, UAB

Raugyklos g. 15

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01140

44

Kelmės knygynas

Kelmės knygynas, SĮ

Vytauto Didžiojo g. 39

Kelmė

Kelmės r. sav.

LT-86001

45

Kernuva

Dajalita, UAB

P. Lukšio g. 58

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-49001

46

Knyga

Kretingos savivaldybės įmonė

Vilniaus g. 8

Kretinga

Kretingos r. sav.

LT-97108

47

Knyga plius

Knyga plius, UAB

Respublikos g. 1A

Naujoji Akmenė

Akmenės r. sav.

LT-85132

48

Knyga visiems

Knyga visiems, UAB

Vytauto Didžiojo g. 35

Pakruojis

Pakruojo r. sav.

LT-83156

49

Knygavisiems.lt

Goda Viktorija Zakšauskienė

Bazilijonų g. 3

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01304

50

Knygeta

KNYGETA, IĮ

Kęstučio g. 15

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44320

51

Knygynas

K. Galvelis ir partneriai, UAB

Vytauto g. 22–1a

Biržai

Biržų r. sav.

LT-41139

52

Knygynas eureka!

Knygynas eureka!, UAB

S. Daukanto a. 2

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01122

53

Knygos namai

Knygos namai

V. Mykolaičio-Putino g. 5

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-03106

54

Knygų klėtis

Knygų klėtis, UAB

Bažnyčios g. 12

Mažeikiai

Mažeikių r. sav.

LT-89232

55

Knygų orbita

Knygų orbita, UAB

Pramonės pr. 29

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-51270

56

Knygų pasaulis

Knygų aibė, UAB

Knygų aibė

Taikos pr. 78

Klaipėda

Klaipėdos m. sav.

LT-93199

57

Knygų pasaulis

Knygų aibė, UAB

Knygų aibė

Savanorių pr. 176

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-03154

58

Knygų pasaulis

Knygų aibė, UAB

Knygų aibė

Sėlių g. 39 / Lūšių g. 2

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-08109

59

Knygų pasaulis

Knygų aibė, UAB

Knygų aibė

Panevėžio g. 4

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-02112

60

Knygų pasaulis

Knygų aibė, UAB

Knygų aibė

Sedulinos al. 6

Visaginas

Visagino sav.

LT-31126

61

Knygų pasaulis

Knygų aibė, UAB

Knygų aibė

Veteranų g. 2

Visaginas

Visagino sav.

LT-31138

62

Knygų spektras

Knygų spektras, UAB

Saulėtekio al. 9

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-10222

63

Knygų užuovėja

Knygų užuovėja, UAB

Klevų g. 1

Darbėnai

Kretingos r. sav.

LT-97264

64

Kontera

Kontera, UAB

Vytauto g. 67

Garliava

Kauno r. sav.

LT-53258

65

Krikščioniškasis knygynas

Šiaulių miesto pilnos Evangelijos bažnyčios Tiesos žodis įmonė

Voveriškių g. 39A

Šiauliai

Šiaulių m. sav.

LT-78143

66

Lazdijų knygynėlis

Dzūkų žinios, UAB

Seinų g. 12

Lazdijai

Lazdijų r. sav.

LT-67114

67

Lietuvos biblijos draugijos knygynas

Lietuvos biblijos draugija

J. Basanavičiaus g. 16

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-03224

68

Lietuvos edukologijos universiteto knygynas

Lietuvos edukologijos universitetas

LEU

Studentų g. 39

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-08106

69

Lietuvos edukologijos universiteto knygynas II

Lietuvos edukologijos universitetas

LEU

T. Ševčenkos g. 31

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-03111

70

Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos knygynas

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, VšĮ

LRSL

K. Sirvydo g. 6

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01101

71

Lietuvos statistikos departamento biblioteka-knygynas

Lietuvos statistikos departamentas, Valstybės biudžetinė įstaiga

Gedimino pr. 29

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01500

72

Littera

Versusaureus, UAB

Universiteto g. 5

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01131

73

Litterula

Litterula, UAB

Litterula

Vytauto pr. 57

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44330

74

Litterula

Litterula, UAB

Litterula

Palangos g. 1

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01117

75

Lofanta

Antikvariatas, UAB

Vytauto p. 58

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44237

76

Meno leidinių knygynas „Humanitas“

Humanitas, UAB

Humanitas

Dominikonų g. 5

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01131

77

Merkinės knygynas

Varėnos knyga, UAB

Varėnos knyga

Vilniaus g. 2

Merkinė

Varėnos r. sav.

LT-65338

78

Mijalbos knygynėlis

Mijalba, UAB

Gedimino g. 26B

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44319

79

Mint Vinetu

Hau knygos, UAB

Šv. Ignoto g. 16

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01144

80

Mintis

Mintis, AB

Z. Sierakausko g. 15

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-03105

81

Mokyklinė knyga

Mokyklinė knyga UAB knygynas

Kauno g. 28

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-03202

82

Mokymo knyga

Mokymo knyga, UAB

Taikos pr. 27

Klaipėda

Klaipėdos m. sav.

LT-91144

83

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro knygynas

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Biudžetinė įmonė

L. Asanavičiūtės g. 23

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-04315

84

Molėtų knygynas

Molėtų knygynas, UAB

Vilniaus g. 30

Molėtai

Molėtų r. sav.

LT-33141

85

Nadeždos Papulovos knygynas

Nadeždos Papulovos IĮ

Naftininkų g. 62–1

Mažeikiai

Mažeikių r. sav.

LT-89177

86

Natų knygynas

Natų knygynas, VšĮ

Totorių g. 20

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01121

87

Nemenčinės knygynas

Nemenčinės komunalininkas, UAB

Lauko g. 12

Nemenčinė

Vilniaus r. sav.

LT-15169

88

Nidos knygynas

Nijolės Šambarienės individuali veikla

Pamario g. 3

Neringa

Neringos sav.

LT-93124

89

Ninora

Ninora, UAB

Justiniškių g. 91

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-05253

90

Oikumena

Oikumena, UAB

Universiteto g. 9

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01122

91

Palangos knygynas

Palangos knygynas, UAB

Vytauto g. 84

Palanga

Palangos m. sav.

LT-00131

92

Panevėžio vyskupijos katechetikos centro knygynas

Katechetikos centras

Marijonų g. 24

Panevėžys

Panevėžio m. sav.

LT-35138

93

Pasvalio knygynas

Pasvalio knygos, UAB

Ramioji g. 3

Pasvalys

Pasvalio r. sav.

LT-39145

94

Pegasas

Remedija, UAB (ALG knygynai franšizė)

Pegasas

Jotvingių g. 3

Alytus

Alytaus m. sav.

LT-62116

95

Pegasas

Alapus, UAB (ALG knygynai franšizė)

Pegasas

Jotvingių g. 15

Alytus

Alytaus m. sav.

LT-62116

96

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

A. Baranausko a. 1 / Paupio g. 2

Anykščiai

Anykščių r. sav.

LT-29132

97

Pegasas

Alapus, UAB (ALG knygynai franšizė)

Pegasas

T. Kosciuškos g. 12

Druskininkai

Druskininkų sav.

LT-66116

98

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Laisvės al. 29

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44311

99

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Laisvės al. 75

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44304

100

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Ožeškienės g. 10

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44252

101

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

J. Basanavičiaus g. 47D

Kėdainiai

Kėdainių r. sav.

LT-57284

102

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Vytauto g. 8

Kupiškis

Kupiškio r. sav.

LT-40115

103

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Bažnyčios g. 13

Marijampolė

Marijampolės sav.

LT-68298

104

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Respublikos g. 21

Panevėžys

Panevėžio m. sav.

LT-35170

105

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Vilniaus g. 14

Panevėžys

Panevėžio m. sav.

LT-35206

106

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Vytauto g. 30

Prienai

Prienų r. sav.

LT-59126

107

Pegasas

Vaikų sala, UAB (ALG knygynai franšizė)

Pegasas

Gedimino g. 26

Radviliškis

Radviliškio r. sav.

LT-82174

108

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Nepriklausomybės a. 27

Rokiškis

Rokiškio r. sav.

LT-42119

109

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

V. Kudirkos g. 35

Šakiai

Šakių r. sav.

LT-71125

110

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Lietuvininkų g. 42

Šilutė

Šilutės r. sav.

LT-99176

111

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Gedimino g. 3

Telšiai

Telšių r. sav.

LT-88127

112

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Pylimo g. 53

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01137

113

Pegasas (prancūziškas knygynėlis)

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Didžioji g. 1

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01128

114

Pegasas, PC Aušra

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Aušros g. 21 / A. Baranausko g. 44

Utena

Utenos r. sav.

LT-28193

115

Pegasas, PC Babilonas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Savitiškio g. 61

Panevėžys

Panevėžio m. sav.

LT-37189

116

Pegasas, PC Big

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Taikos pr. 139

Klaipėda

Klaipėdos m. sav.

LT-94284

117

Pegasas, PC Eifelis

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Senkelio g. 14A

Mažeikiai

Mažeikių r. sav.

LT-89126

118

Pegasas, PC Molas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

K. Baršausko g. 66A

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-51436

119

Pegasas, PC VCUP

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Konstitucijos pr. 16

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-09308

120

Perskaitytų knygų geras knygynas

Perskaitytų knygų geras knygynas

Laisvės a. 11

Panevėžys

Panevėžio m. sav.

LT-35200

121

Pigios knygos

Abonentas, UAB

Abonentas

Antakalnio g. 40

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-10305

122

Polskaksięgarnia w Ejszyszkach

R. Jundo prekybos įmonė

Raubiškių g. 2

Eišiškės

Šalčininkų r. sav.

LT-17017

123

Putinų knygynas

Putinų knygynas, UAB

Jazminų g. 1

Alytus

Alytaus m. sav.

LT-63199

124

R. Varkalienės knygynas

R. Varkalienės PĮ

Gedimino g. 56–3

Kaišiadoriai

Kaišiadorių r. sav.

LT-56126

125

Radulva

Radulva, UAB

Sodų g. 3

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-03211

126

Raidžių lanka

Raidžių lanka, UAB

Raidžių lanka

Sedos g. 18 / Žemaitijos g. 51

Mažeikiai

Mažeikių r. sav.

LT-89233

127

Raidžių lanka

Raidžių lanka, UAB

Raidžių lanka

Respublikos g. 20

Telšiai

Telšių r. sav.

LT-87333

128

Reformatų knygynas

Reformatų literatūros centras, VšĮ

Pylimo g. 31–6

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01141

129

Reginos Ašmontienės knygynas

Reginos Ašmontienės knygynas

Vytauto Didžiojo g. 1A

Raseiniai

Raseinių r. sav.

LT-60149

130

Rekona

Rekona, UAB

A. Švitrigailos g. 11a

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-03228

131

Remedija

REMEDIJA, UAB

Naujoji g. 76

Alytus

Alytaus m. sav.

LT-62386

132

Retro knygos

Retro knygos, IĮ

Retro knygos

Tiltų g. 19

Klaipėda

Klaipėdos m. sav.

LT-91249

133

Retro knygos (PC BIG2)

Retro knygos, IĮ

Retro knygos

Taikos pr. 141

Klaipėda

Klaipėdos m. sav.

LT-94284

134

Rimos knygynas

Rimos knygynas, UAB

J. Janonio g. 2

Palanga

Palangos m. sav.

LT-00133

135

Rimos Zakarevičiūtės įmonė

Rimos Zakarevičiūtės įmonė

Bažnyčios g. 27

Vilkija

Kauno r. sav.

LT-54226

136

Rimvida

RImvida, UAB

Danės g. 45

Klaipėda

Klaipėdos m. sav.

LT-92108

137

Rotas

Rotas, UAB

Rotas

Vytauto pr. 51

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44331

138

Rotas

Rotas, UAB

Rotas

H. Manto g. 25

Klaipėda

Klaipėdos m. sav.

LT-92234

139

Rotas

Rotas, UAB

Rotas

Butkų Juzės g. 9

Klaipėda

Klaipėdos m. sav.

LT-92228

140

Rotas

Rotas, UAB

Rotas

P. Butlerienės g. 6

Marijampolė

Marijampolės sav.

LT-68308

141

Rotas

Rotas, UAB

Rotas

J. Basanavičiaus g. 3

Panevėžys

Panevėžio m. sav.

LT-35182

142

Rotas

Rotas, UAB

Rotas

Pylimo g. 42

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01136

143

Rotas

Rotas, UAB

Rotas

Kalvarijų g. 125

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-08221

144

Rūdninkų knygynas

Lietulė, UAB

Rūdninkų g. 20

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01135

145

Senos knygos

Abonentas, UAB

Abonentas

Šeškinės g. 79

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-07165

146

Sielai (knygynas- kavinė-dailės galerija)

Sielai, VšĮ

P. Višinskio g. 39

Šiauliai

Šiaulių m. sav.

LT-76351

147

Sofoklis

Sofoklis, UAB

Gedimino pr. 43

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01109

148

Su knyga

B. Urbonienės firmos knygynas

Studentų g. 48

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-51367

149

Šiaulių universiteto leidyklos knygynas

Šiaulių universiteto leidykla, VšĮ

P. Višinskio g. 25

Šiauliai

Šiaulių m. sav.

LT-76351

150

Šilalės knygynas

Šilalės knygynas, UAB

V. Kudirkos g. 4

Šilalė

Šilalės r. sav.

LT-75135

151

Šilelio knygynas

Lietuvos vaikų fondo VšĮ

Sėlių g. 39 / Lūšių g. 2

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-08109

152

Širvintų knygynas

Širvintų knygynas, UAB

I. Šeiniaus g. 4

Širvintos

Širvintų r. sav.

LT-19121

153

Špitolė

Anravita, UAB

Vilniaus g. 3

Kretinga

Kretingos r. sav.

LT-97129

154

Šv. Kazimiero knygynas

Šv. Kazimiero knygynas, VšĮ

Vilniaus g. 3

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44281

155

Šviesva

E. Baltuškaitės ir Ž. Dangveckienės TŪB knygynas

Laisvės a. 8

Ramygala

Panevėžio r. sav.

LT-38261

156

Tauragės knygynas

Tauragės knygynas, UAB

Bažnyčių g. 20A

Tauragė

Tauragės r. sav.

LT-72253

157

Tauragės rajono knygos bičiulių draugijos knygynėlis

Tauragės rajono knygos bičiulių draugija

Vytauto g. 88

Tauragė

Tauragės r. sav.

LT-72216

158

Technika

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Trakų g. 1 / Pylimo g. 26

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-10229

159

Teisinės informacijos departamento knygynas

Registrų centras, VĮ

Gedimino pr. 30

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01104

160

Tūkstantis ir viena knyga

Humanitas, UAB

Humanitas

Vilniaus g. 11

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44282

161

Ukmergės senasis knygynas

Ukmergės senasis knygynas, UAB

Kęstučio a. 8

Ukmergė

Ukmergės r. sav.

LT-20130

162

V. Staniulio knygynas-antikvariatas

Vidmanto Staniulio knygynas

Vytauto pr. 58

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44237

163

V. Vėlyvienės knygynas

V. Vėlyvienės IĮ

Šiltnamių g. 20

Druskininkai

Druskininkų sav.

LT-66256

164

Vaga

Knygų namai LT, UAB (Vagos prekyba franšizė)

Vagos prekyba

Rungos g. 4

Elektrėnai

Elektrėnų sav.

LT-26109

165

Vaga

Knygų namai LT, UAB (Vagos prekyba franšizė)

Vagos prekyba

Livonijos g. 3

Joniškis

Joniškio r. sav.

LT-84123

166

Vaga

Knygų namai LT, UAB (Vagos prekyba franšizė)

Vagos prekyba

Smilgos g. 2

Kėdainiai

Kėdainių r. sav.

LT-57272

167

Vaga

Vagos prekyba, UAB

Vagos prekyba

H. Manto g. 9

Klaipėda

Klaipėdos m. sav.

LT-92130

168

Vaga

Onija, UAB (Vagos prekyba franšizė)

Vagos prekyba

Vytauto g. 71

Tauragė

Tauragės r. sav.

LT-72252

169

Vaga

Knygų namai LT, UAB (Vagos prekyba franšizė)

Vagos prekyba

Vienuolyno g. 5

Ukmergė

Ukmergės r. sav.

LT-20130

170

Vaga

Knygų namai LT, UAB (Vagos prekyba franšizė)

Vagos prekyba

Tauragnų g. 2

Utena

Utenos r. sav.

LT-28240

171

Vaga

Vagos prekyba, UAB

Vagos prekyba

Savanorių pr. 43

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-03130

172

Vaga

Vagos prekyba, UAB

Vagos prekyba

Žirmūnų g. 2

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-09214

173

Vaga

Knygų namai LT, UAB (Vagos prekyba franšizė)

Vagos prekyba

Parko g. 7

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-11203

174

Vaga – Pilies

Vagos prekyba, UAB

Vagos prekyba

Pilies g. 22

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01123

175

Vaga / PC AIDAS

Knygų namai LT, UAB (Vagos prekyba franšizė)

Vagos prekyba

M. K. Čiurlionio g. 50

Druskininkai

Druskininkų sav.

LT-66142

176

Vaga / PC Babilonas 2

Vagos prekyba, UAB

Vagos prekyba

Klaipėdos g. 143A

Panevėžys

Panevėžio m. sav.

LT-37385

177

Vaga / PC Big

Vagos prekyba, UAB

Vagos prekyba

Ukmergės g. 369

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-06327

178

Vaga / PC Bruklinas

Vagos prekyba, UAB

Vagos prekyba

Pramonės g. 6

Šiauliai

Šiaulių m. sav.

LT-78148

179

Vaga / PC Europa

Vagos prekyba, UAB

Vagos prekyba

Konstitucijos pr. 7A

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-09308

180

Vaga / PC Gedimino 9

Vagos prekyba, UAB

Vagos prekyba

Gedimino pr. 9

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01103

181

Vaga / PC GIRSTUPIS

Knygų namai LT, UAB (Vagos prekyba franšizė)

Vagos prekyba

Kovo 11-osios g. 22

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-51349

182

Vaga / PC Hypermaxima

Vagos prekyba, UAB

Vagos prekyba

Savanorių pr. 255

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-50147

183

Vaga / PC Mandarinas

Vagos prekyba, UAB

Vagos prekyba

Ateities g. 91

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-06324

184

Vaga / PC MAXIMA

Knygų namai LT, UAB (Vagos prekyba franšizė)

Vagos prekyba

Bažnyčios g. 38

Marijampolė

Marijampolės sav.

LT-68309

185

Vaga / PC Maxima

Vagos prekyba, UAB

Vagos prekyba

Mindaugo g. 11

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-03225

186

Vaga / PC Mega

Vagos prekyba, UAB

Vagos prekyba

Islandijos pl. 32

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-47446

187

Vaga / PC Ozas

Vagos prekyba, UAB

Vagos prekyba

Ozo g. 18

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-08243

188

Vaga / PC Pupa

Vagos prekyba, UAB

Vagos prekyba

Priegliaus g. 1

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-06269

189

Vaga / PC Saulės miestas

Vagos prekyba, UAB

Vagos prekyba

Tilžės g. 109

Šiauliai

Šiaulių m. sav.

LT-77159

190

Vaga / PC Savas

Vagos prekyba, UAB

Vagos prekyba

Savanorių pr. 346

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-49428

191

Vaga / PC Studlendas

Vagos prekyba, UAB

Vagos prekyba

H. Manto g. 84

Klaipėda

Klaipėdos m. sav.

LT-92294

192

Vaga Gedimino 50

Vagos prekyba, UAB

Vagos prekyba

Gedimino pr. 50 / A. Rotundo g. 2

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01110

193

Vaga MRU knygynas

Knygų namai LT, UAB (Vagos prekyba franšizė)

Vagos prekyba

Ateities g. 20

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-08303

194

Vaičekausko knygynas

E. Vaičekausko knygynas

A. Smetonos g. 2

Panevėžys

Panevėžio m. sav.

LT-35198

195

Varėnos knyga

Varėnos knyga, UAB

Varėnos knyga

Laisvės g. 1

Varėna

Varėnos r. sav.

LT-65184

196

Varpo knygynas

Varpo knygynas, SĮ

Senamiesčio a. 5

Plungė

Plungės r. sav.

LT-90162

197

Versmė

Knygų namai LT, UAB (Vagos prekyba franšizė)

Vagos prekyba

Didžioji g. 27

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01128

198

Vilkaviškio knygynas

Vilkaviškio knygynas, UAB

Gedimino g. 2A

Vilkaviškis

Vilkaviškio r. sav.

LT-70143

199

Vilniaus centrinis knygynas

Vilniaus centrinis knygynas, UAB

Gedimino pr. 13

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01103

200

Vilniaus dailės akademijos knyginėlis

Vilniaus dailės akademija

Maironio g. 6

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01124

201

Zodiakas

Z. Kalvelienės įmonės ezoterinis knygynas

J. Basanavičiaus g. 1A

Panevėžys

Panevėžio m. sav.

LT-35176

202

Zodiakas

Satwa, UAB

Labdarių g. 4–13

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01120

203

Žiburio knygynas (centrinis)

Žiburio knygynas, UAB

Žiburio knygynas

Vilniaus g. 213

Šiauliai

Šiaulių m. sav.

LT-76348

204

Žiburio knygynas (Žemaitės gatvėje)

Žiburio knygynas, UAB

Žiburio knygynas

Žemaitės g. 56

Šiauliai

Šiaulių m. sav.

LT-76301

205

Žiburys

Žiburys, UAB

Vilniaus g. 105

Raseiniai

Raseinių r. sav.

LT-60171

206

Žinių pasaulis

Žinių pasaulis, IĮ

Skuodo g. 1

Mažeikiai

Mažeikių r. sav.

LT-89100

207

Žmonių knygos

Žmonių knygos

M. Valančiaus g. 16

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44275

Summary

Arūnas Gudinavičius, Gintarė Nagytė. Bookstore Geography in Lithuania in 2013

Vilnius University, Faculty of Communication, Universiteto St. 3, Vilnius, e-mail: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

The article analyses the situation of arrangement and range of bookstores in Lithuania in respect of geography (distribution) in 2013. The systemized available data on the existence of bookstores in the territory of Lithuania in the 17th–20th century contributed to the understanding of the aspects of distribution, range and type of bookstores in the 21st century. The number of bookstores functioning in Lithuania in the beginning of 2013 was identified in the course of the study; the peculiarities of their distribution and their dependence on populations in municipalities were analysed; the average range of books in a contemporary bookstore was calculated. The bookstore chains taking up the greatest market share and the regions where bookstores are potentially lacking were identified.

It was determined that there were 207 bookstores in Lithuania in the beginning of 2013. They are distributed rather evenly in the territory of Lithuania, depending on the number of residents. There are municipalities without any bookstores. In some of them (Trakai district, Švenčionys district, Zarasai district municipality) the population exceeds the average number of residents serviced by a single bookstore in Lithuania and they are not covered by the municipalities of a large city. Yet other municipalities (Šiauliai district, Alytus district) cover the municipalities of large cities, while the third group is comprised of municipalities having small populations (Birštonas, Kazlų Rūda, Pagėgiai, Rietavas municipalities). The locations (Trakai district, Švenčionys district, Zarasai district) having no bookstores at the moment were identified; however, taking into account their sufficient populations it is likely that bookstores could function and maintain themselves. The municipality of Birštonas is also rather promising – the status of a resort town enables to attract more guests to the town; therefore, as the resort grows, it is likely that the demand for a bookstore will emerge as well.

A comparison of five largest cities in Lithuania revealed the greatest competition for buyers in Vilnius and the smallest competition in Klaipėda. Most bookstores operate in the city of Vilnius – nearly one third of all bookstores in Lithuania. By the number of bookstore names most of the largest (offering the books of around 15,000 titles) as well as the smallest (offering the books up to 500 titles) bookstores are based in Vilnius. The biggest concentration of middle-sized bookstores can be found in Kaunas. It was determined that the biggest average bookstore range is in Klaipėda and the smallest in Kaunas. The bookstores of the largest and average networks offer the greatest range of books. The bookstore Pegasas situated in Vilnius (Ozo street 25) can be considered the largest bookstore in Lithuania. It offers the books of around 15,000 titles. Lithuania has two large bookstore chains which take up 31 per cent of the market by the number of bookstores and 67.5 per cent of the national market by their income: ALG knygynai UAB which runs the bookstore chain Pegasas and Vagos prekyba UAB which owns the bookstore chain Vaga.

Įteikta / Received 2014-01-02
Priimta / Accepted 2015-02-04