„Istorija“. Mokslo darbai. 97 tomas
97 tomas. Turinys
Spausdinti

Redaktorių kolegija

IŠ TAUTOS PRAEITIES / FROM THE PAST OF THE NATION

Lilia Zabolotnaia
The Riddles, Myths and Facts concerning Maria (Lupu) Radziwiłł’s Last Will and Testament / Mįslės, mitai ir faktai apie Marijos (Lu-pu) Radvilienės testamentą

Burba Domininkas
Bajorų gyvenimo peripetijos XVIII amžiaus vidurio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinėje pagal Vilniaus kanauninko Jono Dominyko Lopacinskio asmeninę korespondenciją / The Twists and Turns of the Life of the Nobility in the Capital of the Grand Duchy of Lithuania of the Mid-18th Century according to Personal Correspondence of the Canon of Vilnius Jan Dominik Łopaciński

Algirdas Antanaitis
Tarybinių povandeninių laivų veikla II pasaulinio karo metais šiuo metu Lietuvai priklausančioje Baltijos jūros dalyje / Soviet Subma-rine Operations in the Years of World War II in the Present-day Lithuanian Waters of the Baltic Sea

ISTORIJOS DIDAKTIKA / HISTORY DIDACTICS

Mindaugas TAMOŠAITIS
Igno Šeiniaus literatūros kūrinys „Raudonasis tvanas“ istorijos pamokose / Application of the Literary Work Raudonasis tvanas by Ignas Šeinius in History Lessons

RECENZIJOS / REVIEW

Romualdas Juzefovičius
Naujausi Lietuvos mokslo istorikų leidiniai / Latest Publications of the Lithuanian Historians of Science

KRONIKA / CHRONICLES

Juozas Skirius
Prisiminus lietuvių dipukų leidybinę veiklą pokario Vakarų Europoje / Remembering the Publishing Activities of Lithuanian Displaced Persons in Postwar Western Europe