Išleistas 97-as „Istorijos“ numeris

Lilia Zabolotnaia tiria su Marijos (Lupu) Radvilienės paveldėjimu susijusias sąvokas ir terminus: 1) Marijos (Lupu) Radvilienės nuosavybę, susijusią su jos tėvo Vasilijaus Lupu jai paliktu kraičiu; 2) weno (dota) – kraitį ir vestuvių dovanas; 3) uzufrukto teise Lenkijos karalių suteiktas žemes; 4) jos sutuoktinio nuosavybę. Autorė daro išvadą, „kad Marijos giminaičiai nebuvo įtraukti į testamentą“, o „ginčai dėl paveldėto Marijos turto tęsėsi iki XIX a. pradžios“ ir apaugo mitais ir legendomis.

Domininkas Burba, remdamasis jo išlikusiais korespondencijos rinkiniais, nagrinėja vyskupo Jono Dominyko Lopacinskio gyvenimą ir veiklą tarnybos Vilniaus katedros kapituloje laikotarpiu, atskleidžia XVIII amžiaus vidurio Vilniaus panoramą, bajorų (visų pirma didikų) interesus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinėje, jų buitį, kasdienybę, aspiracijas, konfliktus, laisvalaikį.

Algirdas Antanaitis nagrinėja Tarybinio jūrų laivyno povandeninių laivų veiklą II pasaulinio karo metais toje Baltijos jūros dalyje, į kurią šiuo metu įeina Lietuvos teritorinė jūra, gretutinė zona ir Lietuvos išskirtinė ekonominė zona. Išskirtinį dėmesį skiria Klaipėdos (Memel’io) uosto reikšmei šiaurės rytų Baltijos regione ir geografinei bei strateginei padėčiai apibūdinti.

Mindaugas Tamošaitis atskleidžia Lietuvos diplomato Igno Šeiniaus kūrinio „Raudonasis tvanas“ panaudojimo galimybes istorijos pamokose bei pateikia išsamias metodines rekomendacijas istorijos mokytojams.

Leidinyje yra viena recenzija. Romualdas Juzefovičius vertina du leidinius. Vienas jų skirtas Lietuvos mokslo draugijos paveldui Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, kitas – esminiams Lietuvos mokslo, švietimo raidos, istorinės ir kultūros atminties įprasminimo bruožams aptarti. Recenzentas tikisi, kad „Lietuvių mokslo draugijos paveldui skirtas informacinis leidinys paskatins tolesnius informacijos apie XX a. Lietuvos kultūrinio ir mokslo sąjūdžių šaltinius sisteminimo ir viešinimo darbus“, o J. A. Krikštopaičio ir L. Klimkos išleista knyga, aktualizuojanti intelektinio palikimo svarbą šių dienų Lietuvos visuomenei, bus „naudinga skaitytojui tiek pažintine, tiek ugdymo vertybių puoselėjimo prasmėmis“.

Kronikoje Juozas Skirius pristato LEU antruosiuose rūmuose 2015 m. vasario 12 d. Lituanistikos fakulteto iniciatyva buvo atidarytą Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Lituanikos skyriaus parengtą kilnojamąją parodą „Lietuviškoji leidyba Vakarų Europoje 1944–1952“.

Sandra Grigaravičiūtė