Išleistas 100-as „Istorijos“ numeris
Spausdinti

100-asis Istorijos žurnalo numeris yra skirtas profesorei Aldonai Gaigalaitei atminti.

Vida Pukienė nagrinėja katalikų dvasininkų diplomatinį darbą, siekiant Lietuvos nepriklausomybės Pirmojo pasaulinio karo metais. Atskleidžia ir vertina kunigų Konstantino Olšausko, Juozo Purickio diplomatines misijas Europoje bei kan. Kazimiero Prapuolenio veiklą Romoje.

Audronė Veilentienė analizuoja užsienio reikalų ministro Valdemaro Vytauto Čarneckio veiklą, sprendžiant Lietuvos užsienio reikalų problemas 1924–1925 metais. Ypatingas dėmesys skirtas V. Čarneckio administraciniams gebėjimams atskleisti, Baltijos šalių bendradarbiavimui stiprinti ir Lietuvos įvaizdžiui užsienyje gerinti.

Arūnas Gumuliauskas atskleidžia Antrosios Lietuvos Respublikos diplomatijos pastangas XX a. pabaigoje taikiai išspręsti Ičkerijos, Čečėnijos Respublikos, nepriklausomybės problemas.

Kronikoje Vida Pukienė ir Sandra Grigaravičiūtė prisimena profesorės Aldonos Gaigalaitės nueitą gyvenimo kelią, vertina ir reziumuoja jos mokslinę bei pedagoginę veiklą.

Sandra Grigaravičiūtė