„Istorija“. Mokslo darbai. 95 tomas
95 tomas. Turinys
Spausdinti

Redaktorių kolegija

IŠ TAUTOS PRAEITIES/ FROM THE PAST OF THE NATION

Arvydas Malonaitis
XIV–XVI a. kirviai: kai kurie pavidalo bruožai / Axes of the 14th–16th Century: Certain Features of the Shape

Domininkas Burba
Plėšimo samprata XVIII amžiaus Vilniaus pavieto bajorų bylose: terminologijos, ryšių su kitais nusikaltimais ir erdvės klausimai / Concept of Robbery in the 18th Century Cases of the Nobility in Vilnius District: Issues of Terminology, Connections with Other Crimes and Space

Vitalija Stravinskienė
Vilniaus miesto etninė-demografinė padėtis: 1944–1951 metai / Ethnic-Demographic Situation in Vilnius City: 1944–1951

ISTORIJOS DIDAKTIKA / HISTORY DIDACTICS

Algis Bitautas
Kontroversiškos temos naujausių laikų vadovėliuose: lietuviškų istorijos vadovėlių analizė (1990–2014 m.) / Controversial Topics in Contemporary Textbooks: Analysis of Lithuanian History Textbooks (1990–2014)

RECENZIJOS / REVIEW

Aldona Gaigalaitė
Nauja maniera mūsų istoriografijoje / New Manner in Our Historiography

KRONIKA / CHRONICLES

Aldona Vasiliauskienė
Paminėtas „Ryto“ draugijos 100-metis / Commemoration of the 100th Anniversary of the Society Rytas