„Istorija“. Mokslo darbai. 96 tomas
96 tomas. Turinys
Spausdinti

Redaktorių kolegija

IŠ TAUTOS PRAEITIES/ FROM THE PAST OF THE NATION

Darius Vilimas
Bajorai baltarusiškųjų LDK pavietų žemės teismuose (socialinis aspektas) / The Nobility in the Land Courts of Belarusian Districts of the Grand Duchy of Lithuania (Social Aspect)

Leonas Nekrašas
Lietuvos administracinio-teritorinio padalijimo kaitos bruožai 1918–1940 m. (Panevėžio apskrities atvejų analizė) / The Traits of Changes of Administrative-Territorial Division of Lithuania in 1918–1940 (Analysis of Cases from Panevėžys District)

ISTORIJOS DIDAKTIKA / HISTORY DIDACTICS

Benediktas Šetkus
Istorijos didaktika Lietuvoje: jos raida ir nūdiena / History Didactics in Lithuania: Its Development and Today

Algis Bitautas
Daugiaperspektyvis požiūris istorijos vadovėliuose: turinio kaitos analizė XXI amžiuje / Multiperspective Approach in History Textbooks: Content Change Analysis in the 21st century

POŽIŪRIS / ATTITUDE

Arūnas Gudinavičius, Gintarė Nagytė
Knygynų geografija Lietuvoje 2013 metais / Bookstore Geography in Lithuania in 2013