„Istorija“. Mokslo darbai. 101 tomas
101 tomas. Turinys
Spausdinti

Redakcinė kolegija

IŠ TAUTOS PRAEITIES/ FROM THE PAST OF THE NATION

Violeta Pansevič
Vilniaus miestiečių studijos Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose XVII–XVIII a. pirmojoje pusėje / Studies of Vilnius Residents in Higher Education Institutions in Lithuania, Poland and Western Europe during I half of XVII c. – XVIII c.

Olga Mastianica
Profesinis lavinimas Lietuvoje XX a. pradžioje: tarp visuomenės poreikių ir žmogaus galimybių / Vocational Training in Lithuania at the Beginning of Twentieth Century: between societal needs and human possibilities

Romualdas Juzefovičius
Kauno akademinė inteligentija 1922–1940 m.: kultūrinio tapatumo raiškos vertinimai naujojoje istoriografijoje / Kaunas Academic Intelligentsia in 1922–1940: Assessments of Cultural Identity Expression in the New Historiography

Edita Gervetauskaitė
Latvijos konsulatas Klaipėdoje 1920–1940 m. / Latvian Consulate in Klaipėda (1920–1940)

ISTORIJOS DIDAKTIKA / HISTORY DIDACTICS

Valdas Selenis
Mokytojų problemos 1918–1940 metų Lietuvos pedagoginėje spaudoje / The Problems of Teachers in the Lithuanian Press of 1918–1940